Etik – ansvarlige indkøb

Det offentlige vil fremme ansvarlig vækst

Ansvarlighed og vækst går hånd i hånd, og regeringen ønsker at skabe gode rammer for virksomheders samfundsansvar. Dette sker for også fra offentlig side at fremme ansvarlig vækst.

Det offentlige kan understøtte dette ved at efterspørge varer og tjenesteydelser, som i hele værdikæden er produceret og leveret under ansvarlige forhold.

Borgerne i Danmark forventer, at offentlige midler bruges ansvarligt. Samtidigt udtrykkes der flere og flere steder i det offentlige – også fra politisk side – ønske om at arbejde strategisk med samfundsansvar.

Hvad er etiske krav?

Etiske krav forstås i udbudssammenhæng som krav, som udbyderen stiller til leverandøren i kontrakten for at undgå negative indflydelse på arbejdstager- og menneskerettigheder, overtrædelse af miljølovgivning og -konventioner samt for at undgå korruption. Etiske krav stilles også for at sikre, at leverandøren udviser nødvendig omhu, dvs. har en procedure for at undgå samt håndtere negativ indflydelse. Etiske krav kan f.eks. relatere sig til:

Ved at stille etiske krav kan I:

Med etiske krav er I desuden med til at sikre, at jeres leverandører udviser nødvendig omhu – altså har en procedure for at undgå og håndtere negativ indflydelse.

Nødvendig omhu (due diligence) i forhold til "negativ indflydelse"

Når man kortlægger risici, bruger man begrebet ”negativ indflydelse”. Negativ indflydelse opstår, når en virksomheds aktiviteter overtræder de internationalt anerkendte CSR-principper, der er fastlagt i FNs retningslinjer for erhvervsliv og menneskerettigheder

En etisk ansvarlig leverandør forventes løbende at udvise nødvendig omhu (due diligence) i forhold til at leve op til de etiske krav. Det forventes herunder, at en leverandør identificerer de områder, hvor leverandøren kan have en negativ indflydelse på etiske forhold, og at leverandøren af egen drift iværksætter tiltag til at forebygge og afbøde eventuel negativ indflydelse – og endeligt at kunne redegøre for virksomhedens indsats for at håndtere negativ indflydelse.

Hvornår bør du stille til etiske krav?

I skal altid overveje at stille krav til menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, når I skal købe varer eller tjenesteydelser. Og I skal overveje, hvordan I bedst får stillet de rette krav, allerede når I forbereder udbudsprocessen.

Hvordan kravene skal udformes afhænger af en vurdering af hvert enkelt indkøb.

Særligt ved leverandører fra udlandet

Hvis du forventer, at der i forbindelse med dit indkøb bliver anvendt leverandører, underleverandører eller at der foregår aktiviteter i udlandet, er det oplagt at stille krav om at overholde FN’s Global Compact-principper . Det gælder især, hvis det er fra lande med risiko for, at lokal lovgivning eller praksis er i konflikt med Global Compact-principperne eller de konventioner, principperne bygger på.

Find eksempler på, hvordan I kan stille kravene