"Overholder Leverandøren ikke [ovennævnte arbejdsklausul] krav, og medfører dette et berettiget krav på udbedring fra de ansatte, er Leverandøren forpligtet til straks efter Ordregiverens fremsættelse af påkrav herom at foretage afhjælpning, således at den ansatte fuldt ud kompenseres for den mindre gunstige løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og/eller andre arbejdsvilkår, som Leverandøren eller dennes eventuelle Underleverandører har budt den ansatte i forbindelse med udførelse af opgaver under denne Rammekontrakt.

Såfremt Leverandøren skal betale yderligere løn til de ansatte i henhold til ovenstående bestemmelse, betaler Leverandøren tillige en bod til Ordregiver svarende til 2 gange det beløb, der betales i yderligere løn til de ansatte.”

Eller

”Hvis leverandøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis dette medfører et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne kan ordregiver tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese sådanne krav.

Kontrakten kan ophæves med øjeblikkelig virkning, hvis arbejdsklausulen overtrædes eller hvis den efterspurgte dokumentation ikke fremskaffes.

Leverandøren kan endvidere idømmes konventionalbod, hvis arbejdsklausulen ikke overholdes.”