[Kommentar: Nedenfor fremgår et eksempel på en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler. Det er et vejledende eksempel, som ordregiver kan lade sig inspirere af. Det skal bemærkes, at det altid vil bero på en konkret vurdering, hvorvidt sociale klausuler vil være relevante, og hvordan de udformes mest hensigtsmæssigt.  

Bestemmelsen under punkt 6 kan undlades, hvis det tillades, at praktikpladser besættes med personer, der i forvejen har en uddannelsesaftale med leverandøren. 

Bestemmelserne under punkt 9-11 kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at kræve dokumentation for opfyldelse eller oplyse om sanktioner].  

 1. Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, i relation til de opgaver som er beskrevet nedenfor, besættes med elever.
 2. Ved elever forstås en arbejdstager, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at eleven opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter elevens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
 3. Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 om erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb.
 4. Leverandøren kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU, herunder med elever fra andre EU-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb.
 5. Stillinger, som besættes med elever, skal ske i relation til følgende opgaver, der er knyttet til kontraktens udførelse: [Indsæt opgaver, fx tømrerarbejde, VVS arbejde mv.].
 6. Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at beskæftige elever i henhold til pkt. 2 i kontrakten ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt.
 7. Kan leverandøren ikke på egen hånd ansætte elever kan leverandøren rette henvendelse til [erhvervsskole] og anmode om at få formidlet elever i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelse m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 om erhvervsuddannelser, som anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb.
 8. Hvis leverandøren kan påvise, at leverandøren ikke har kunnet indgå uddannelsesaftaler til besættelse af stillinger med elever, herunder heller ikke efter anvisning fra [erhvervsskole], bortfalder vilkåret.
 9. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt.
 10. Leverandøren skal give meddelelse til ordregiveren, hvis en stilling, som skal besættes med elever, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end x uger.  
 11. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende besættelse af stillinger med elever er berettiget, kan ordregiveren forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis ordregiveren fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan ordregiveren meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende besættelse af stillinger med elever vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Tilsvarende gælder hvis leverandøren ikke overholder pligten til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, er ordregiver berettiget til efter påkrav at kræve en bod på x kr. pr. begyndt uge, indtil leverandøren har dokumenteret, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt.