”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af kontrakten omfattede ydelser på god vis søger

  • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
  • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
  • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
  • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN's Global Compact.”

Det bemærkes, at specifikke krav til produktets egenskaber samt minimumskrav til miljø og energi bør fremgå af kravspecifikationen. Læs mere om konkrete miljøkrav under ”Miljø”.[indsæt link]