Kommentar: Nedenfor fremgår et eksempel på en social klausul om krav til personalepolitik på den udbudte opgave. Det er et vejledende eksempel, som ordregiver kan lade sig inspirere af. Det skal bemærkes, at det altid vil bero på en konkret vurdering, hvorvidt sociale klausuler vil være relevante, og hvordan de udformes mest hensigtsmæssigt.

  1. Leverandøren skal tilkendegive, at have eller ville indføre en formuleret personalepolitik for ansættelserne på den udbudte arbejdsopgave. Personalepolitikken skal fremme integration og fastholdelse af disse ansatte i virksomheden. Politikken skal mindst gælde for den tidsperiode, som det tager at udføre den udbudte arbejdsopgave. Leverandøren skal på ordregivers anmodning orientere ordregiveren om personalepolitikken og dens udmøntning. 
  2. Hvis leverandøren ikke på anmodning kan redegøre for personalepolitikken, kan ordregiver stille krav om en uddybende redegørelse fra leverandøren. 
  3. Hvis leverandøren fortsat ikke kan redegøre for personalepolitikken, og ordregiver finder leverandørens handling uberettiget, kan ordregiver meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende opfyldelse af kravet vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, er ordregiver berettiget til efter påkrav at kræve en bod på x kr. pr. begyndt uge, indtil leverandøren har dokumenteret, at kravet er opfyldt.