Skridt for skridt Strategi og politik

"Strategi og politik" handler om de overvejelser, du bør gøre dig, inden du stiller krav om ansvarlighed. Læs, hvilke rammer der gælder for de forskellige typer af krav, og få inspiration til, hvordan du kan tænke kravene ind i en indkøbsstrategi eller -politik.

Strategi og politik – miljøkrav

Brug indkøbspolitikken aktivt

Hvis din organisation ønsker at sætte fokus på miljø , anbefaler vi at integrere grønne indkøb i indkøbspolitikken eller i andre relevante politikker og strategier; fx klimastrategien.

Formålet med en grøn indkøbspolitik

 • At sætte ord på ambitionsniveauet i forhold til grønne indkøb
 • At afklare organiseringen og ansvarsfordelingen ved grønne indkøb
 • At beskrive principperne for organisationens indkøb, f.eks. organisationens prioritering af grønne indkøb, ønkset om at gå forrest eller lignende.
Det er en god idé at supplere indkøbspolitikken med en handlingsplan, som du reviderer med jævne mellemrum. Den kan indeholde:
 • En oversigt over målsætning, initiativer og tidsfrister med navn på ansvarlig indkøber/koordinator
 • Plan for organisering, lad f.eks. grønne indkøb være et samarbejde mellem slutbrugere, indkøbere og miljømedarbejdere
 • Kortlægning af indkøbene, så du får mulighed for at udpege de rette indsatsområder og følge udviklingen i de grønne indkøb
Læs mere om, hvad du kan opnå ved at arbejde strategisk med miljøkrav i dine indkøb, og se eksempler herunder: Se også Miljømærkning Danmarks cases om grønne indkøb og bliv klogere på både formål og effekter af en grøn indkøbspolitik.

Bliv en del af et partnerskab

Overvej at melde din organisation ind i et grønt partnerskab. Det kan give synlighed, politisk opbakning og erfaringsudveksling om grønne indkøb. Vælg f.eks.:
 • Partnerskab for offentlige grønne indkøb er et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, en række kommuner og regioner samt andre offentlige institutioner. Partnerskabet udvikler fælles forpligtende indkøbsmål for grønne indkøb. Partnerskabets formål er at styrke og ensarte den grønne offentlige efterspørgsel og dermed drive en grøn omstilling på markedet. Partnerskabet skal samtidig lette og profilere arbejdet med de grønne indkøb for partnerne gennem de fælles mål, erfaringsudveksling og kommunikationsaktiviteter.
 • Forum for Bæredygtige Indkøb, arbejder på at fremme det miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere - både i offentlige og private virksomheder. Der sker gennem videndeling og erfaringsudveksling via temagrupper, nyhedsbreve, konferencer, gå-hjem-møder og meget andet. Forummet er åbent for alle med interesse for bæredygtige indkøb og medlemskab er gratis.
Eksempel: I Region Sjælland belaster man miljøet mindst muligt. Eksempel: Region Midtjylland - "Bæredygtige indkøb". her omtales krav ift. miljø, klima og kemi, arbejdsmiljø og etik.

Disse produktområder kan du fokusere på

Under ”hvad skal du købe?” finder du eksempler på miljøkrav til forskellige produkter. Brug eksemplerne som inspiration til at udforme miljøkrav i dit udbud. Nogle produktområder har større miljøpotentiale end andre. Især disse 3 områder udgør en stor del af Danmarks samlede miljø- og klimapåvirkning:
 • Byggeri
 • Transport
 • Fødevarer
Eksempler på konkrete udbud:
 • Region Midtjylland har udført et udbud af uniformer, hvor der blev stillet miljøkrav samt etiske krav.
 • Region Nordjylland har i deres udbud af taxikørsel bl.a. lagt vægt på uddannelse i energirigtig kørestil og hvorvidt tilbudsgiver tilbyder CO2-kompensation.

Strategi og politik – etiske krav

Sæt fokus på etik i indkøbspolitikken

En indkøbspolitik med fokus på etik kan øge fokus på at bekæmpe børnearbejde, korruption og diskrimination og være med til at sikre, at menneske- og arbejdstagerrettigheder bliver overholdt. Hvis I tager de rette forholdsregler, mindsker I risikoen for at blive associeret med overtrædelse af menneskerettigheder.

Hvad er etiske krav?

Eksempel fra Egedal Kommune på, hvordan etiske krav indgår i indkøbspolitikken

Egedal Kommune har fastlagt i deres indkøbs- og udbudspolitik, hvordan de skal arbejde med bæredygtighed og social ansvarlighed. Politikken fastslår f.eks.:

 • Hvordan kommunen vil sikre kædeansvar fra leverandør til underleverandører
 • At alle udbud skal indeholde henvisning til relevante konventioner og værktøjer, så man løbende kan kontrollere, om de bliver overholdt

Se hele Egedal Kommunes politik

Strategi og politik – arbejdsklausuler

Når du som offentlig indkøber bruger offentlige midler på kontrakter med private leverandører, skal du forholde dig til, om du ønsker eller er forpligtet til at bruge arbejdsklausuler.

Definition af arbejdsklausuler

En arbejdsklausul er en klausul i udbudskontrakten om, at den valgte leverandør og dennes underleverandører sikrer, at løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Hvem er forpligtet til at bruge arbejdsklausuler?

Politik for brug af arbejdsklausuler

En politik for brug af arbejdsklausuler kan indeholde:

 • Hvornår skal vi bruge arbejdsklausuler?
 • Hvordan skal vi skrive arbejdsklausulen i kontrakten?
 • Hvordan vil vi kontrollere, at arbejdsklausulen bliver overholdt?
 • Hvilke sanktioner skal der være, hvis arbejdsklausulen overtrædes?

Eksempel fra Region Syddanmark:

Regionsrådet har den 22. juni 2015 vedtaget en klausultekst om brug af arbejdsklausuler i bygge- og anlægskontrakter.

Eksempel fra Region Midtjylland:

Regionsrådet har den 17. december 2014 vedtaget en klausultekst om Arbejdsklausuler i bygge- og anlægskontrakter.

Eksempel fra Region Nordjylland:

I et udbud af vinduespolering er der indsat en arbejdsklausul, der bl.a. stiller krav om, at lønnen ikke må være mindre gunstig end den overenskomst, der gælder for arbejde af samme art. Dette gælder også for arbejde, der udføres af underleverandører.

Strategi og politik – sociale klausuler

Sociale klausuler kan hjælpe særligt udsatte

Som offentlig indkøber kan du bruge sociale klausuler i udbud til at sikre, at leverandøren løfter nogle sociale hensyn. Det kan f.eks. være at sikre praktikpladser eller gøre en indsats for grupper, der har svært ved at finde arbejde.

Hvad er sociale klausuler?

Her kan du placere de sociale klausuler 

En social klausul er et kontraktvilkår.

Indkøbs- og udbudsstrategier er et godt sted at forankre de sociale klausuler. Mange offentlige myndigheder har særlige afsnit om f.eks. brug af sociale klausuler i deres politikker.

Afvej fordele og ulemper

Ekstra klausuler vil som regel altid give en ekstra udgift. Derfor bør du altid overveje, om de forventede fordele opvejer merudgifterne for dig og leverandøren.

Stil disse 3 spørgsmål

Når du arbejder med sociale hensyn på et strategisk niveau, er der nogle grundlæggende spørgsmål, du bør stille dig selv:

1. Hvorfor vil vi stille sociale klausuler?

Du skal overveje, hvilke mål har du med at stille sociale klausuler i udbuddet. Det kan f.eks. være:

 • At integrere udsatte grupper på arbejdsmarkedet
 • At fastholde medarbejdere
 • At forebygge nedslidning
 • At sikre nok praktikpladser

Det kan være, at I som myndighed har en formuleret indkøbspolitik, udbudsstrategi eller lignende, der angiver rammerne brugen af sociale klausuler i jeres organisation.

2. Hvordan vil vi arbejde med sociale hensyn og krav?

Det er en god idé at skrive i indkøbspolitikken, hvilke krav I vil bruge.

Man kan stille forskellige typer krav, f.eks.:

 • Krav om antal elever/praktikpladser o. lign.

  Du kan stille krav om, at leverandøren påtager sig en bestemt social forpligtelse, mens kontrakten udføres. Det kan f.eks. være, at leverandøren skal ansætte et vist antal personer på særlige vilkår eller elever forbindelse med kontraktens udførelse.

 • Krav om politikker o. lign.

  Du kan stille krav om, at leverandøren har en særlig politik om nogle sociale forhold for de ansatte på den udbudte opgave. Det kan f.eks. være en politik om at sikre praktikpladser eller gøre en indsats for grupper, der har svært ved at finde arbejde.

Der er også mulighed for ikke at forpligte sig ved at stille krav, men dog opstille vilkår i kontrakten:

 • Opfordringsklausuler

  Hvis du stiller opfordringsklausuler, skal leverandøren blot tilstræbe at overholde det sociale krav. Det gør det sværere for dig at vide, om leverandøren gør nok for at nå målet. Til gengæld kan den blødere formulering være et godt grundlag for et tillidsfuldt samarbejde mellem jer og virksomheden.

Der er også alternativer til sociale klausuler:

 • Partnerskaber

  Som alternativ til at stille krav i de enkelte kontrakter kan I indgå mere generelle partnerskaber med de relevante parter i f.eks. erhvervsliv og undervisningssektor. I forhold til praktikpladser er der erfaringer med at lave frivillige partnerskaber mellem den offentlige opdragsgiver, erhvervsliv, erhvervsskoler og andre interessenter.

3. Hvordan vil vi følge op på vores strategi?

Hvis I har sat politiske mål for, hvordan de sociale klausuler skal bruges i jeres udbudspolitik eller partnerskabsaftale, kan I have behov for en analyse eller afrapportering af, hvad I har gjort og opnået. Den kan f.eks. tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

 • I hvor mange kontrakter er der stillet sociale klausuler?
 • Hvilke tilbagemeldinger har ordregiver fået på de sociale klausuler?
 • Har der været sager, hvor sociale klausuler har skabt problemer?
 • Hvad har ordregiver opnået ved at stille sociale klausuler eller ved at indgå partnerskabsaftaler? Det kan f.eks. være antal praktikpladser eller antal langtidsledige i beskæftigelse.

Eksempel: Sociale klausuler i Københavns Kommune 

Eksempel: Herlev Kommunes partnerskab med eksterne aktører

Eksempel: Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes erfaring med opfordringsklausuler

Eksempel: Region Nordjylland som har bestemmelser omkring brug af sociale klausuler vedrørende lærlinge- og praktikpladser. De anvendes primært i forbindelse med byggeri.

Eksempel på en skabelon til, hvordan man stiller krav om uddannelses- og praktikaftaler.

Yderligere inspiration:

Læs Cabis analyser om den praktiske brug af sociale klausuler og kommunale eksempler.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning i sociale klausuler.

Særligt for staten

Statslige ordregivere er forpligtet til i relevante udbud at overveje at bruge sociale krav i uddannelses- og praktikpladser. De skal følge ”følg eller forklar-princippet”. Relevante udbud kan f.eks. være bygge- og anlægsprojekter som hospitalsbyggeri og infrastrukturprojekter.

Særligt for kommuner

Særligt for regioner