Miljø- og etiske krav i udbudsprocessen: Formuleringer og forslag

Inddragelse af miljø- og etiske mål i udbudsprocessen er vigtigere end nogensinde før. Bæredygtighed og en miljømæssig etik er blevet centrale punkter på dagsordenen, både for virksomheder og for offentlige myndigheder. Ved at inkorporere miljø- og etiske krav i udbudsprocessen, kan organisationer sikre, at de leverandører, som de indgår kontrakt med, overholder principperne om bæredygtighed og etik, samtidig med at de værner om deres renommé og økonomiske interesser.

Denne artikel vil se på nogle formuleringer og forslag, der kan rugees i udbudsdokumenterne, for at sikre miljø- og etisk forsvarlige leverancer.

1. Miljøvenlige materialer og produktionsmetoder
I beskrivelsen af den ønskede vare eller tjenesteydelse er det vigtigt at fremhæve kravene til brug af miljøvenlige materialer og bæredygtige produktionsmetoder. Eksempelvis kunne der formuleringer såsom: “Anvendelse af genanvendelige eller bionedbrydelige materialer er et must” eller “Produktion skal foregå med minimal udledning af drivhusgasser.”

2. Certificeringer
Anerkendte certificeringer kan bruges som en nem måde at verificere, om en leverandør tilstræber miljø- og etisk ansvarlighed. Krav om sådanne certificeringer kan udtrykkes f.eks. ved: “Virksomhedens miljøstyringssystem skal være certificeret efter ISO 14001” eller “Leverandøren skal have en Fairtrade-mærkning på relevante produkter.”

3. Forpligtelseserklæringer
At anmode leverandører om at underskrive forpligtelseserklæringer vedrørende deres miljø- og etiske politikker kan være en effektiv måde at sikre en høj standard på dette område. Eksempler kunne være: “Leverandøren skal forpligte sig til at overholde FN’s Global Compact principper” eller “Virksomheden skal have en offentligt tilgængelig politik vedrørende arbejdsforhold og menneskerettigheder.”

4. Kontinuerlig forbedring
Desuden er det vigtigt at kommunikere forventningen om en kontinuerlig forbedring af miljø- og etisk praksis over tid. Dette kan formuleres f.eks. ved: “Leverandørerne skal demonstrere løbende fremskridt i deres miljø- og sociale performance.”

5. Overvågning og rapportering
For at sikre overholdelse af de opstillede krav, kan det stilles krav om overvågning og rapportering af miljø- og etisk praksis, med særlig vægt på klimapåvirkning, ressourceforbrug og arbejdsvilkår. Dette kan udtrykkes som f.eks.: “Leverandøren skal fremsende årlige rapporter vedrørende deres miljø- og sociale præstationer.”

6. Kvalifikationskrav og udelukkelseskriterier
Endelig kan der stilles kvalifikationskrav og udelukkelseskriterier baseret på miljø og etik, f.eks.: “Virksomheder, som har begået alvorlige miljølovovertrædelser inden for de seneste tre år, vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsprocessen.”

Indholdsfortegnelse:

1. Introduktion
2. Betydningen af miljø- og etiske krav i udbudsprocessen
3. Lovgivning om miljø- og etisk ansvar i offentlige indkøb
4. Sådan inkluderes miljø- og etiske kriterier i en udbudsspecifikation
5. Forslag til formuleringer af miljø- og etiske krav
6. Gode råd til at efterleve miljø- og etiske krav i praksis
7. Konklusion

1. Introduktion

Offentlige myndigheder og virksomheder står over for et stadig større ansvar for at sikre, at deres indkøb og tjenesteydelser er bæredygtige, både hvad angår miljøhensyn og respekt for menneskerettigheder samt arbejds- og leveringsbetingelser. Dette indebærer, at man må tage højde for miljømæssige og etiske aspekter allerede fra starten af udbudsprocessen.

I denne artikel vil vi se på, hvordan miljø- og etiske krav kan integreres i udbudsprocessen gennem velvalgte formuleringer og forslag, således at de bidrager til en mere ansvarlig indkøbspolitik og bæredygtig vækst.

2. Betydningen af miljø- og etiske krav i udbudsprocessen

Miljø- og etiske krav betyder, at der stilles krav til leverandører og underleverandører om at opfylde bestemte miljømæssige og/eller sociale standarder. Dette kan dreje sig om alt fra reduktion af drivhusgasemissioner og affaldsforebyggelse til fair arbejdsforhold og antikorruption.

Disse krav er vigtige, fordi de tjener en række formål. Først og fremmest bidrager de til en bedre beskyttelse af miljøet og menneskerettighederne både på kort og langt sigt. Desuden spiller de en vigtig rolle for offentlige indkøberes image og troværdighed; ved at stille miljø- og etiske krav viser virksomhederne, at de tager deres samfundsansvar alvorligt.

3. Lovgivning om miljø- og etisk ansvar i offentlige indkøb

I Danmark er der flere love og direktiver, som fastsætter minimumskravene for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder og arbejdsvilkår i offentlige indkøb. De mest relevante regler findes i udbudsloven, men også EU-direktiver som det sociale kapitel under udbudsdirektivet samt nationale love som bekendtgørelse om grønne offentlige indkøb er af betydning.

For at være i overensstemmelse med lovgivningen må man altid sikre, at udbudsprocessen er gennemskuelig og ikke-diskriminerende over for leverandører, og at man stiller miljø- og etiske krav, uden at gå på kompromis med konkurrenceprincipperne.

4. Sådan inkluderes miljø- og etiske kriterier i en udbudsspecifikation

For at sikre, at miljø- og etiske krav integreres korrekt i udbudsprocessen, bør offentlige indkøbere inkludere dem som en del af tildelingskriterierne. Det vil sige, at leverandørernes evne til at opfylde disse krav skal have en indflydelse på tildelingen af kontrakten.

Kravene kan formuleres generelt ved at henvise til gældende love og regler eller mere specifikt ved at beskrive konkrete mål og metoder. I begge tilfælde skal det dog være klart for leverandørerne, hvad der forventes af dem og hvordan deres præstation vurderes.

5. Forslag til formuleringer af miljø- og etiske krav

Når du ønsker at inkludere miljø- og etiske krav i en udbudsspecifikation, kan du bruge følgende skabeloner som inspiration:

– “Leverandøren skal kunne dokumentere, at de overholder gældende miljøkrav iht. dansk lovgivning, EU-direktiver samt internationale aftaler.”
– “Leverandøren skal efterleve principperne om bæredygtig produktion og forbrug samt arbejde aktivt for at reducere både direkte og indirekte miljøbelastninger”
– “Leverandøren skal kunne dokumentere, at de tager de nødvendige skridt til at opfylde internationale menneskerettigheder, herunder FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.”
– “Leverandøren skal kunne sikre fair arbejdsvilkår og rimelige lønninger for alle medarbejdere i hele værdikæden.”