Bygninger – Køleanlæg

Miljøkrav – Basis

Basis – Plug-in-kølemøbler

Genstand:

Indkøb, leje, leasing eller på anden måde opstilling og benyttelse af plug-in-kølemøbler.Plugin-kølemøbler har et integreret kølesystem, og de tilsluttes direkte til en stikkontakt.

Produktgruppen indeholder:

    Storkøkkenkøleskabe og -frysere
    Andre lagerkøleskabe, køleborde, fryseskabe og kummefrysere
    Flaskekølere med glasdøre og med faste døre
    Impuls-flaskekølere (åbne flaskekølere og semi-åbne flaskekølere)
    Iscremefrysere med glaslåger og faste låger
    Vandkølere (vanddispensere)
    Ismaskiner med integreret kølesystem

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Produktet må kun indeholde naturligt kølemiddel. Et naturligt kølemiddel består af stoffer, som i forvejen findes og omsættes i naturen. Naturlige kølemidler, der overholder dette kriterium, er kulbrinter, CO2, ammoniak, vand og luft og blandinger af disse stoffer.

Tildelingskriterier

Kriterium:

Der vil blive tildelt yderligere point for lavest totalomkostning over 10 år inkl. indkøb og drift beregnet på følgende måde:
Totalomkostning: Indkøbspris + årligt elforbrug i kWh * 1,80 kr./kWh (elprisen) x 10 år (levetiden)
Indkøbsprisen er den tilbudte pris fra leverandøren for produktet.

Årligt elforbrug skal angives af tilbudsgiverne på følgende måde for disse produkttyper:

    Storkøkkenkøleskabe og -frysere, andre lagerkøleskabe, køleborde, fryseskabe og kummefrysere: Årligt elforbrug står på produktets energimærkning, hvor det er angivet som ?Årligt energiforbrug? i den tekniske dokumentation og som ?kWh/annum? på energimærket (fra 1. juli 2016).
    Flaskekølere med glasdøre og med faste døre, impuls-flaskekølere (åbne flaskekølere og semi-åbne flaskekølere) og iscremefrysere med glaslåger og faste låger: Årligt elforbrug angives med udgangspunkt i målestandarden EN23953.For vandkølere (vanddispensere) og ismaskiner med integreret kølesystem findes endnu ikke teststandarder, der kan bruges til beregning af årligt elforbrug. Brug af et tildelingskriterium for totalomkostninger kan kun ske, hvis udbyderen angiver en anden måde at beregne årligt elforbrug på eventuelt efter en leverandørdialog.

Bemærkninger:

    Kriteriet for lavest totalomkostning bør bruges som økonomisk konkurrenceparameter i stedet for udelukkende indkøbspris. Udbyderen kan tilpasse formlen for totalomkostninger ved at tage flere omkostningselementer med; tilpasse elprisen til den reelle for udbyderen; bruge et andet tal for levetiden mv. Vi anbefaler, at man ikke ændrer beregningen af det årlige energiforbrug, da den ovenstående metode er en anerkendt metode. Kun hvis man efter en markedsdialog kommer frem til, at en anden metode er mere relevant for et specifikt udbud, bør man ændre beregningsmetoden.
    For flaskekølere med glasdøre og med faste døre, impuls-flaskekølere (åbne flaskekølere og semi-åbne flaskekølere) og iscremefrysere med glaslåger og faste låger forventes i 2016 vedtagelse af EU ecodesign- og energimærkningsordninger, som man derefter kan henvise til i stedet for målestandarden.

Basis – Chillers

Genstand:

Indkøb, leje, leasing eller på anden måde opstilling og benyttelse af chillers. Chillers er en betegnelse for kompakte køleanlæg, som køler vand eller væsker, som herefter kan bruges til rumkøling eller til køling af processer. På dansk bruges også betegnelsen ?væskekølere?

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Følgende kriterium gælder køleanlæg med en køleydelse på mindst 40 kW og køleanlæg med en køleydelse på 25-40 kW og med en driftstid på mindst 3.500 timer om året:

Produktet må kun indeholde naturligt kølemiddel. Et naturligt kølemiddel består af stoffer, som i forvejen findes og omsættes i naturen. Naturlige kølemidler, der overholder dette kriterium, er kulbrinter, CO2, ammoniak, vand, luft og blandinger af disse stoffer.

Tildelingskriterier

Kriterium:

Der vil blive tildelt yderligere point for lavest totalomkostning over 10 år inkl. indkøb og drift beregnet på følgende måde:

Totalomkostning: Indkøbspris + årligt elforbrug i kWh * 1,80 kr./kWh (elprisen) x 10 år (levetiden)

Indkøbsprisen er den tilbudte pris fra leverandøren for produktet.

Årligt elforbrug skal angives af tilbudsgiverne på følgende måde for disse produkttyper:

    Lavtemperatur- og mellemtemperatur-chillers: Årligt elforbrug kommer fra informationskravene fra Kommissionens Forordning (EU) 2015/1095 af 5. maj 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling (fra 1. juli 2016)
    Højtemperatur-chillers og aircondition-chillers: Årligt elforbrug angives med udgangspunkt i målestandarden EN14825.Bemærk: Kriteriet for lavest totalomkostning bør bruges som økonomisk konkurrenceparameter i stedet for udelukkende indkøbspris. Udbyderen kan tilpasse formlen for totalomkostninger ved at tage flere omkostningselementer med; tilpasse elprisen til den reelle for udbyderen; bruge et andet tal for levetiden mv. Vi anbefaler, at man ikke ændrer beregningen af det årlige energiforbrug, da den ovenstående metode er en anerkendt metode. Kun hvis man efter en markedsdialog kommer frem til, at en anden metode er mere relevant for et specifikt udbud, bør man ændre beregningsmetoden.

Basis – Kondenseringsenheder

Genstand:

Indkøb, leje, leasing eller på anden måde opstilling og benyttelse af kondenseringsenheder (Condensing Units).Kondenseringsenhed er en betegnelse for et anlæg med en kompressor og en kondensator. Anlægget kan kun virke i sammenhæng med et kølested med indbygget fordamper. Kondensering bruges blandt andet til mindre butikker, mindre kølerum, køling af it-udstyr og køling i ventilationskanaler.

Tildelingskriterier

Kriterium:

Der vil blive tildelt yderligere point for lavest totalomkostning over 10 år inkl. indkøb og drift beregnet på følgende måde:

Totalomkostning: Indkøbspris + årligt elforbrug i kWh * 1,80 kr./kWh (elprisen) x 10 år (levetiden)

Indkøbsprisen er den tilbudte pris fra leverandøren for produktet.

Årligt elforbrug oplyses af tilbudsgiveren og kommer fra informationskravene fra Kommissionens Forordning (EU) 2015/1095 af 5. maj 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling gældende fra 1. juli 2016.
Bemærk: Kriteriet for lavest totalomkostning bør bruges som økonomisk konkurrenceparameter i stedet for udelukkende indkøbspris. Udbyderen kan tilpasse formlen for totalomkostninger ved at tage flere omkostningselementer med; tilpasse elprisen til den reelle for udbyderen; bruge et andet tal for levetiden mv. Vi anbefaler, at man ikke ændrer beregningen af det årlige energiforbrug, da den ovenstående metode er en anerkendt metode. Kun hvis man efter en markedsdialog kommer frem til, at en anden metode er mere relevant for et specifikt udbud, bør man ændre beregningsmetoden.

Miljøkrav – Udvidet

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Sociale klausuler