Bygninger – Sanitære armaturer

Miljøkrav

Miljø- og energikriterier – basis

Genstand:

Indkøb af vandbårne varmeforsyningsanlæg med lav miljøpåvirkning.

OBS: der kan være speciallovgivning, der gør, at nogle typer af brug ikke er omfattet af kriterierne fx erhvervskøkkener.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Maksimal vandgennemstrømning: Den maksimale vandgennemstrømning til hånd- eller køkkenvasken må, uafhængigt af vandtryk, ikke overstige værdierne i tabel 1.

Tabel 1 – Maksimal vandgennemstrømning for sanitetsarmaturer.

ProduktgruppeVandgennemstrømning (l/min)
Køkkenvandhaner8,0
Håndvaskvandhaner7,0
Brusehoveder og brusere9,0


Kriterium:

Mindste maksimale vandgennemstrømning må, uafhængigt ag vandtrykket, ikke være lavere end værdierne i tabel 2.

Table 2 – Minimum maximum water flow for sanitary fittings.

ProduktgruppeVandgennemstrømning (l/min)
Køkkenvandhaner2,0
Håndvaskvandhaner2,0
Brusehoveder og brusere      4,5
Elektriske brusere og lavtryksbrusere3,0

Kriterium:

Sanitetsarmaturer skal være udstyret med en avanceret anordning eller teknisk løsning, som giver mulighed for at regulere temperaturen.

Offentlige myndigheder kan vælge en af følgende muligheder, afhængigt af præference.

a) Sanitetsarmaturer skal udstyres med en varmtvandsspærre.

b) Sanitetsarmaturer skal give mulighed for termostatsregulering.

c) Sanitetsarmaturer skal være designet med koldtvandstilførsel ved håndtag/greb i midterstilling.

Kriterium:

Tidsstyring for sanitetsarmaturer til mange brugere og hyppig brug enten ved hjælp af censorer eller forudindstillede maksimale løbetider på max 15 sekunder for vandhaner og 35 sekunder for brusere. For censorstyrede systemer må sluk-forsinkelsen ikke overstige 2 sekunder for vandhaner og 3 sekunder for brusere.

Kriterium:

Sanitetsprodukter som har en metallisk nikkel-chrom-belægning skal opfylde kravene i EN-standard 248.

Kriterium:

Produktet skal være udformet således, at dets udskiftelige dele nemt kan skiftes af slutbrugeren eller i givet fald en professionel servicetekniker. Oplysninger om, hvilke elementer, der kan udskiftes, skal være klart angivet i produktdatabladet. Ansøgeren skal også give klare instruktioner, som gør slutbrugeren eller i givet fald en uddannet tekniker i stand til at foretage simple reparationer. Ansøgeren skal endvidere sikre, at der er reservedele til rådighed mindst syv år fra købsdatoen.

Kriterium:

Der følger med produktet) og/eller i elektronisk format:

a) monteringsvejledning, herunder oplysning om de specifikke driftstryk, som produktet er egnet til

b) anbefalinger vedrørende korrekt brug og vedligeholdelse (herunder rengøring og afkalkning) af produktet, som nævner alle relevante instruktioner, herunder navnlig:

1) vejledning om vedligehold og anvendelse af produkter
2) oplysninger om, hvilke dele der kan udskiftes
3) instruktioner om udskiftning af pakninger, hvis vandhanerne drypper
4) vejledning om rengøring af sanitetsarmaturer med egnede materialer, så der ikke sker skade på deres indvendige og udvendige overflader
5) råd om jævnlig og korrekt servicering af beluftere.

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Sociale klausuler