Bygninger – Toiletter

Miljøkrav

Miljø- og energikriterier – basis

Genstand:

Indkøb af vandeffektivt udstyr til skylletoiletter til nye eller renoverede bygninger.

Tekniske specifikationer

Kriterium 1.1:

Den fulde skyllemængde i markedsført udstyr til skylletoiletter må – uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 6 liter per skyl.

Kriterium 1.2:

Toiletter, der afgiver en fuld skyllemængde på mere end 4 liter, og skyllesystemer til toiletter skal være forsynet med en vandsparer. Den reducerede skyllemængde for markedsførte produkter må – uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 3 liter per skyl, når vandspareren anvendes.

Hvad angår toiletkummer, skal det være muligt at bruge en vandsparer, og den reducerede skyllemængde må – uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 3 liter per skyl, når vandspareren anvendes.

Kriterium 1.3:

Skyllesystemer skal være forsynet med en justeringsanordning, således at montøren kan justere skyllemængden i forhold til de lokale forhold i afløbssystemet. Den samlede skyllemængde efter justering i henhold til monteringsvejledningen må ikke overstige 6 liter per skyl, hvis toilettet ikke er udstyret med en vandsparer, og den reducerede skyllemængde efter justering i henhold til monteringsvejledningen må ikke overstige 3 liter per skyl.

Kriterium 2.1:

Skyllesystemerne skal opfylde kravene i de respektive EN-standarder i tabel 1. Kravene til målingen af den nominelle fulde og reducerede skyllemængde i de relevante EN-standarder i tabel 1 nedenfor er undtaget fra dette kriterium.

Tabel 1. EN-standarder for krav til skyllesystemer til toiletter.

NummerTitel
EN 14055
Cisterner til wc’er og urinaler
EN 12541Sanitetsarmaturer – Skylleventiler til wc’er og urinaler, PN 10, med automatisk lukning
EN 15091Sanitetsarmaturer – Sanitetsarmaturer med elektroniske åbne-lukke-funktioner

Kriterium 2.2:

Toiletters og toiletkummers skylleevne skal opfylde kravene i standarden EN 997.

Kriterium 3:

Udstyr til skylletoiletter skal være dækket af en reparations- eller udskiftningsgaranti i mindst fire år. Garantibetingelserne skal tydeligt omfatte tæthed og eventuelle ventiler i produktet. Tilbudsgiveren skal endvidere sikre, at originale reservedele af tilsvarende kvalitet er tilgængelige i mindst 10 år fra købsdatoen.

Kriterium 4:

Følgende oplysninger skal forefindes trykt (på emballagen og/eller i den dokumentation, der følger med skylletoiletudstyret) og/eller i elektronisk format:

 • Behørig installationsvejledning, herunder oplysninger om, hvilke klasser og/eller typer, produktet er testet for, oplysninger om det specifikke driftstryk, som produktet kan fungere med, oplysninger om, hvordan skyllemængden kan justeres samt konsekvenserne (f.eks. med hensyn til spildevandsniveau og fyldningsniveau osv.), og for så vidt angår skyllesystemer, der markedsføres separat, oplysninger om, hvilke produkter de skal kombineres med for at udgøre en fuldt funktionsdygtig og vandeffektiv enhed
 • Rådgivning om, hvordan rationel brug kan minimere miljøpåvirkningen, især oplysning om korrekt brug af produktet for at minimere vandforbruget
 • Oplysninger om fulde og reducerede skyllemængder i liter per skyl
 • Anbefalinger om korrekt brug og vedligeholdelse af produktet, herunder oplysninger om, hvilke reservedele der kan udskiftes, instruktion vedrørende udskiftning af pakninger, hvis produktet lækker, rengøringsvejledning osv.
 • Oplysninger om korrekt bortskaffelse, når produktet er udtjent.

Tildelingskriterier


Kriterium 1:

Der gives ekstra point for hver 0,5 liter ekstra vandbesparelse på den fulde skyllemængde som specificeret under kriterium 1.1.

Kriterium 2:

Der gives ekstra point for hver 0,25 liter ekstra vandbesparelse på den reducerede skyllemængde som specificeret under kriterium 1.2.

Kriterium 3:

Der giver ekstra point for berøringsfrie (sensorbaserede) skyllestyringer, som forebygger fejludløsning og sikrer, at udskylningen kun udløses efter faktisk brug af produktet.

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Sociale klausuler