Bygninger – Urinaler

Miljøkrav

Miljø- og energikriterier – basis

Genstand:

Indkøb af vandeffektivt udstyr til skylleurinaler eller vandfrie urinaler til nye eller renoverede bygninger.

Tekniske specifikationer

Kriterium 1.1:

Den nominelle skyllemængde i markedsført udstyr til skylleurinaler må – uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 2 liter per skyl.

Kriterium 1.2:

Skylleurinaler og skyllesystemer til urinaler skal være forsynet med en separat skylleudløser. Hvad angår standurinaler med separat gulvafløbsrende, skal der være en separat skylleudløser for maksimalt hver 60 centimeter fortløbende væg i bredden.

Hvad angår urinalkummer, skal det være muligt at bruge en separat skylleudløser. Hvad angår standurinaler med separat gulvafløbsrende uden skyllesystem, skal der være en separat skylleudløser for maksimalt hver 60 centimeter fortløbende væg i bredden.

Kriterium 1.3:

Skyllesystemer skal være forsynet med en justeringsanordning, således at montøren kan justere skyllemængden i forhold til de lokale forhold i afløbssystemet. Efter justering i overensstemmelse med installationsvejledningen må den fulde skyllemængde ikke overstige 2 liter per skyl.

Kriterium 2.1:

Skyllesystemer skal opfylde kravene i de respektive EN-standarder i tabel 2. Kravene til målingen af den nominelle skyllemængde i de relevante EN-standarder i tabel 2 nedenfor er undtaget fra dette kriterium.

Tabel 2. EN-standarder for krav til skyllesystemer i urinaler.

NummerTitel
EN 14055
Cisterner til wc’er og urinaler
EN 12541Sanitetsarmaturer – Skylleventiler til wc’er og urinaler, PN 10, med automatisk lukning
EN 15091Sanitetsarmaturer – Sanitetsarmaturer med elektroniske åbne-lukke-funktioner

Kriterium 2.2:

Skylleurinalers og urinalers skylleevne skal opfylde kravene i standarden EN 13407.

Kriterium 2.3:

Vandfrie urinaler skal opfylde kravene i tillæg 2 til bilaget i Kommissionens afgørelse (2013/641/EU).

Kriterium 3:

Udstyr til skylleurinaler skal være dækket af en reparations- eller udskiftningsgaranti i mindst fire år. Garantibetingelserne skal tydeligt omfatte tæthed og eventuelle ventiler i produktet. Tilbudsgiveren skal endvidere sikre, at originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet er tilgængelige i mindst 10 år fra købsdatoen.

Kriterium 4:

Vandfrie urinaler skal enten anvende en let bionedbrydelig væske eller fungere helt uden væske. Desuden skal tilbudsgiveren specificere den nødvendige vedligeholdelsesrutine for vandfrie urinaler, herunder eventuelle udskiftningsintervaller for kassetten, og levere en liste over tjenesteudbydere for regelmæssig vedligeholdelse af disse produkter.

Kriterium 5:

Følgende oplysninger skal forefindes trykt (på emballagen og/eller i den dokumentation, der følger med skylletoiletudstyret) og/eller i elektronisk format:

 • Behørig installationsvejledning, herunder oplysninger om, hvilke klasser og/eller typer, produktet er testet for, oplysninger om det specifikke driftstryk, som produktet kan fungere med, oplysninger om, hvordan skyllemængden kan justeres samt konsekvenserne (f.eks. med hensyn til spildevandsniveau og fyldningsniveau osv.), og for så vidt angår skyllesystemer, der markedsføres separat, oplysninger om, hvilke produkter de skal kombineres med for at udgøre en fuldt funktionsdygtig og vandeffektiv enhed
 • Rådgivning om, hvordan rationel brug kan minimere miljøpåvirkningen, især oplysning om korrekt brug af produktet for at minimere vandforbruget
 • Oplysninger om fulde skyllemængder i liter per skyl
 • Anbefalinger om korrekt brug og vedligeholdelse af produktet, herunder rådgivning om vedligeholdelse og brug af produkterne, oplysninger om, hvilke reservedele der kan udskiftes, instruktion vedrørende udskiftning af pakninger, hvis produktet lækker, rengøringsvejledning osv.
 • Oplysninger om korrekt bortskaffelse, når produktet er udtjent.

Tildelingskriterier

Kriterium:

Der gives ekstra point for hver 0,25 liter ekstra vandbesparelse på den fulde skyllemængde som specificeret under kriterium 1.1.

Kriterium:

Der gives ekstra point for berøringsfrie sensorbaserede skyllestyringer, som forebygger fejludløsning og sikrer, at udskylningen kun udløses efter faktisk brug af produktet.

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Sociale klausuler