Bygninger – Vandbårne varmeforsyningsanlæg

Miljøkrav

FN’s Global Compact

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af kontrakten omfattede ydelser på god vis søger

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN’s Global Compact.”

Miljø- og energikriterier – basis

Genstand:

Indkøb af vandbårne varmeforsyningsanlæg med lav miljøpåvirkning.

Kriterium:

Det vandbårne varmeforsyningsanlægs årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, ηs, må ikke ligge under følende grænseværdier:

VarmeproduktionsteknologiMindste årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
Alle forsyningsanlæg undtagen kedelanlæg fyret med fast biomasseηs ≥ 90 %
Kedelanlæg fyret med fast biomasseηs ≥ 75 %

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning beregnes i overensstemmelse med

1) procedurerne i bilag III i forordningen om miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og

2) de harmoniserede standarder og de foreløbige metoder til måling og beregning af forordningen om miljøvenligt design og forordningen om energimærkning i meddelelsen fra Kommissionen 2014/C 207/028.

Ud over procedurerne i 1) og 2) finder procedurerne i bilag VII til forordningen om energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og pakker med anlæg til rumopvarmning anvendelse på pakkerne med anlæg til rumopvarmning.

For kedelanlæg fyret med fast brændsel beregnes ηs i overensstemmelse med førnævnte procedurer under hensyntagen til følgende bestemmelser:

(a) beregningen af ηs skal baseres på den øvre brændværdi for det våde brændsel (som modtaget), GCVar , som korrigerer for brændslets vandindhold og inkluderer den latente varmeenergi lagret i brint, som oxideres til vand i forbrændingsprocessen.

Principperne i standarden EN 303-5 eller tilsvarende finder anvendelse ved estimering af ηs , mens GCVar anvendes til beregning af ηs i stedet for den nedre brændværdi for det våde brændsel (som modtaget), NCVar

(b) ved bestemmelse af den øvre brændværdi for det våde brændsel (som modtaget) GCVar , finder principperne i standarden EN14918 eller tilsvarende anvendelse.

Verifikation:

Produkter, som er tildelt EU’s miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg (Kommissionens afgørelse 2014/314/EU10) eller et andet relevant miljømærke af type 1 fx Svanemærket, der opfylder de opstillede krav, anses for at opfylde kravene. Anden passende dokumentation accepteres også, f.eks. en erklæring om, at kriteriet er overholdt,

sammen med resultaterne af prøvning, som er gennemført i overensstemmelse med prøvningsprocedurer i de relevante EN-standarder eller tilsvarende standarder for en given produkttype (se tabel 1 i de forklarende bemærkninger).

Kriterium:

Drivhusgasemissionerne fra det vandbårne varmeforsyningsanlæg, udtrykt i gram CO2 -ækvivalent pr. kWh varmeydelse beregnet med TEWI-formlerne (Total Equivalent Warming Impact) i de forklarende bemærkninger, må ikke overskride følgende værdier:

VarmeproduktionsteknologiEmissionsgrænser for drivhusgasser
Alle forsyningsanlæg, undtagen varmepumpeanlæg220 g CO2-ækvivalent/kWh varmeydelse
Varmepumpeanlæg170 g CO2-ækvivalent/kWh varmeydelse

Verifikation:

Produkter, som er tildelt EU’s miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg eller et andet relevant miljømærke af type 1 fx Svanemærket, der opfylder de opstillede krav, anses for at opfylde kravene. Anden passende dokumentation accepteres også, f.eks. en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med de beregnede drivhusgasemissioner i henhold til de foreslåede TEWI-formler og oplysninger om alle de parametre, som er anvendt ved beregningen af drivhusgasemissionerne.

Kriterium:

Der skal være mindst fire års garanti på reparation eller udskiftning af produktet. Tilbudsgiveren skal endvidere sikre, at de originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet (direkte eller via udpegede agenter) er tilgængelige i mindst 10 år fra købsdatoen. Denne klausul finder ikke anvendelse på uundgåelige midlertidige situationer, der ligger uden for producentens kontrol, som f.eks. naturkatastrofer.

Verifikation:

Produkter, som er tildelt EU’s miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg (Kommissionens afgørelse 2014/314/EU) eller et andet relevant miljømærke af type 1 fx Svanemærket, der opfylder de opstillede krav, anses for at opfylde kravene.

Anden relevant dokumentation, f.eks. en erklæring fra producenten om, at ovennævnte krav vil blive opfyldt, accepteres også.

Kriterium:

Følgende installationsvejledning og brugeroplysninger skal forefindes trykt på produktet (på emballagen og/eller i den dokumentation, der følger med produktet) eller i elektronisk format:

(a) generelle oplysninger om passende størrelser af forsyningsanlæg til bygninger med forskellige egenskaber/størrelser

(b) oplysninger om forsyningsanlæggets energiforbrug

(c) vejledning i korrekt installation, herunder:

(i) anvisninger om, at forsyningsanlægget skal installeres af en fuldt kvalificeret installatør

(ii) evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når forsyningsanlægget samles eller installeres

(iii) anvisninger om, at forsyningsanlæggets indstillinger (“varmekurven”) skal indstilles korrekt efter installation

(iv) hvis relevant, nærmere oplysninger om, hvilke luftforureningsværdier røggassen skal overholde i driftsfasen, og hvordan forsyningsanlægget skal være justeret for at opnå dette. Af anbefalingerne bør det navnlig fremgå:

− at forsyningsanlægget skal justeres ved hjælp af målere, som måler CO, O2 eller CO2 , NOx , temperatur og sod, for at sikre, at ingen af de tærskelværdier, der er anført i kriterium 2, 4, 5, 6 og 7, overskrides

− at der skal laves huller til målere de samme steder, som blev brugt ved laboratorieprøvningen

− at måleresultaterne skal registreres på en særlig formular eller et særligt diagram, hvoraf en kopi opbevares af slutbrugeren

(v) for teknologi med lavrøggastemperatur, anvisninger om, at systemet skal være udstyret med korrosionshæmmende teknologi

(vi) for kondensationskedelteknologi, anvisninger om, at skorstenen skal være beskyttet mod kondensat med lav pHværdi

(vii) for varmepumper en tydelig angivelse af, at stoffer, der er klassificeret som miljøfarlige eller sundhedsskadelige som defineret i Rådets direktiv 67/548/EØF11 med efterfølgende ændringer, ikke må anvendes

(viii) oplysninger om, hvem installatøren kan kontakte om vejledning vedrørende installationen

(d) driftsvejledninger for serviceteknikere

(e) brugeroplysninger, herunder:

(i) henvisninger til kompetente installatører og serviceteknikere

(ii) anbefalinger om korrekt anvendelse og vedligeholdelse af forsyningsanlægget, herunder om det korrekte brændsel, der skal anvendes, og hvorledes dette bør oplagres med henblik på en optimal forbrænding samt en oversigt over frekvensen

af serviceeftersyn, som bør følges

(iii) vejledning om, hvordan en rationel anvendelse kan mindske forsyningsanlæggets miljøvirkninger, herunder navnlig oplysninger om produktets korrekte anvendelse med henblik på at mindske energiforbruget

(iv) hvis relevant, oplysninger om, hvordan måleresultaterne bør fortolkes, og hvordan de kan forbedres

(v) oplysninger om, hvilke dele der kan udskiftes

(f) anbefalinger om passende bortskaffelse, når produktet er udtjent.

Verifikation:

Produkter med et relevant miljømærke af type 1 fx Svanemærket, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. en skriftlig erklæring om, at ovennævnte kriterier er opfyldt, accepteres også.

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Sociale klausuler