Bygninger – Vinduer og glasdøre

Miljøkrav

Miljø- og energikriterier – basis

Kriterierne gælder for vinduer, ovenlysvinduer og glasdøre. EU’s GPP-kriterier for vinduer og døre er under revision.

Genstand

Indkøb af miljøvenlige vinduer med høj termisk virkningsgrad.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Det skal sikres, at alle vinduer, der monteres i nye bygninger eller ved udskiftning af vinduer i eksisterende bygninger, har højere termisk virkningsgrad end krævet i henhold til de nationale bestemmelser. For at opnå dette skal følgende indikatorer påvise en [X]Det procentniveau (ambitionsniveau), der indsættes, afhænger i høj grad af det ambitionsniveau, der er defineret i den nationale lovgivning. Det anbefales at tilstræbe en forbedring på mindst 20 % i forhold til de eksisterende nationale krav om termisk virkningsgrad, mens forbedringer af de tre øvrige faktorer skal defineres ud fra lokale krav og udgøre en pæn forbedring i forhold til det nationalt krævede niveau. I mangel af relevante nationale bestemmelser bør den indkøbsansvarlige skele til nationale bestemmelser i andre passende lande i Europa. % forbedring i forhold til den værdi, der er defineret i Bygningsreglementet:

 1. U-værdi
 2. G-værdi
 3. L50-værdi
 4. Dagslystransmittans

Indikatorerne skal anvendes på hele vinduet, både rude og ramme under ét.


Naturstyrelsens kriterium:

Træ i træprodukter, der leveres under denne kontrakt, skal være fremstillet af dokumenterbart bæredygtigt træ.»Træ«, »træprodukter« og »bæredygtigt træ« defineres som i Naturstyrelsens vejledning: Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, Naturstyrelsen 2014. Et cirkulære fra Miljøministeriets fastlægger regler for sikring af bæredygtigt træ i staten. Det gælder ved køb af træ og træprodukter til byggeri, møbler, papir mv. En vejledning fra Naturstyrelsen fortæller, hvordan det kan gøres i praksis, herunder med en række yderligere konkrete teksteksempler og vejledning om håndtering af dokumentation mv. Den kan anvendes af alle offentlige indkøbere. Læs mere herom i nst.dk/traeindkoeb

Kriterium:

Plastkomponenter, der vejer over 50 g, skal mærkes i henhold til ISO 11469 eller tilsvarende.

Kriterium:

Luftarter (fyldgasser), der bidrager til drivhuseffekten, og som har et globalt opvarmningspotentiale (Global Warming Potential/GWP) > 5 over et tidsrum af 100 år, må ikke anvendes til isolering mellem termoruders glaslag. Inaktive luftarter (f.eks. argon, krypton) har et GWP

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal påvise, at fremstillingen af PVC overholder bedste praksis i henhold til Vinyl 2010 eller lignende. > Læs mere på vinylplus.eu

Tildelingskriterier

Der vil blive tildelt yderligere point for:

Naturstyrelsens kriterium:

Andelen af det træbaserede materiale, som er fremstillet af enten bæredygtigt træ eller genbrugstræ udover den krævede minimumsandel på 70 % af træet – for spånplader dog kun 50 % – jf. Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ. > Læs mere i Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ.

Kriterium:

Der må ikke bevidst tilsættes bly (R23, R25 og H301, H331) og blyforbindelser indeholdende disse stoffer til plast og coatinger, der anvendes i vinduer. Der må under normale anvendelsesforhold ikke frigives eller ske udsivning af stoffer eller præparater fra det endelige vinduesprodukt, som i henhold til direktiv 1999/45/EF og 67/548/EØF er klassificeret med nedennævnte R-betegnelser:

 • kræftfremkaldende (R40, R45, R49)
 • reproduktionstoksiske (R60, R61, R62, R63)
 • mutagene, forårsager arvelige genetiske skader og mulighed for varig skade på helbred (R46, R68)
 • toksiske (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51)
 • allergifremkaldende ved indånding (R42)
 • miljøskadelige (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53)
 • alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning (R48).

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 indeholder følgende H-sætninger med forbindelse til ovennævnte R-sætninger. Der må under normale anvendelsesforhold ikke frigives eller ske udsivning af stoffer eller præparater fra det endelige vinduesprodukt, der er klassificeret med de anførte H-sætninger:

 • kræftfremkaldende (kræftfremkaldende 1A, 1B og 2: H350, H350i, H351)
 • reproduktionstoksiske (reproduktionstoksisk 1A, 1B og 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd og H360Df)
 • mutagene og kan forårsage arvelige genetiske skader (mutagent 1B og 2: H340 og H341)
 • toksiske (akut toksicitet 1, 2 og 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, kronisk toksicitet for vandmiljøet 2: H412)
 • allergifremkaldende ved indånding (respiratorisk sensibiliserende 1: H334)
 • miljøskadelige (akut fare for vandmiljøet 1 og kronisk fare for vandmiljøet 1, 2, 3 og 4: H400, H410, H411, H412, H413)
 • alvorlig sundhedsfare ved langvarig eksponering (sundhedsfare: H372 and H373)

Kriterium:

Der vil blive tildelt yderligere point i forhold til de anvendte materialers indhold af genvundet materiale. Det gælder dog ikke for procesaffald.

Kontraktopfyldelsesbestemmelse

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal sikre, at produktet ledsages af en vedligeholdelsesvejledning. Han skal også fremlægge dokumentation for procedurer og vejledning i forbindelse med sikring af kvalitet og miljøegenskaber.

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til arbejdstagerrettigheder

Eksempel på uddybning af krav til arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket blandt andet indebærer:

At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.

 • At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.”

 Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, herunder forbuddet mod børnearbejde og tvangsarbejde, som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN´s Global Compact.”

Arbejdsklausul

Eksempel på en arbejdsklausul i kontrakten:

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. 

Krav til miljø

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af kontrakten omfattede ydelser på god vis søger

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN’s Global Compact.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Sociale klausuler