Mad – Fødevarer

Miljøkrav

Miljø- og energikriterier – basis

Genstand

Indkøb af fødevarer [eller en bestemt fødevaregruppe] Indsæt evt. specifik fødevaregruppe. af hel eller delvis økologisk oprindelse.

I regeringens økologiske handlingsplan 2020 er det beregnet, at hvis 60 % af den offentlige bespisning var økologisk, skønnes det at ville medføre en omlægning af 20.000-30.000 ha landbrugsjord til økologi. Regeringens mål er at fordoble det økologiske jordbrugsareal fra 2007 til 2020. Regeringen ønsker, at det offentlige må gå foran hvad angår økologisk omstilling af offentlige køkkener.

Specifikationer

Kriterium:

Fødevarer: [X]Indsæt produktgruppe eller liste over specifikke produkter. Indsæt også andel, der skal være økologisk. Andelen af økologi kan eventuelt opgøres efter reglerne i Det Økologiske Spisemærke, hvor 30-60 % økologi svarer til et bronzemærke, 60-90 % økologi svarer til et sølvmærke og 90-100 % økologi svarer til et guldmærke. Andelen kan opgøres i kroner eller kilo.

% af [enten en defineret produktgruppe, som f.eks. mælkeprodukter, kød og grønsager, eller en liste over specifikke produkter, som f.eks. kartofler, tomater, oksekød, æg] skal være økologisk produceret i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 og 889/2008 af 5. sep. 2008. > Læs mere om Det Økologiske Spisemærke

Tildelingskriterier

Der vil blive tildelt yderligere point for:

Kriterium:

Økologiske fødevarer: Hvis andelen af produkter af økologisk oprindelse overstiger det minimum, der er fastsat i specifikationerne.

Kriterium:

Emballage: Procentdel af produkter, der

 • leveres i sekundær og/eller transportemballage, hvoraf over 45 % er genbrugsmaterialer.
 • leveres i emballage, der er fremstillet af genanvendelige råmaterialer.
 • ikke leveres i individuelle portioner (enkeltpakker).

I henhold til artikel 3 i direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald omfatter emballage kun:

 • “salgsemballage eller primæremballage”, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger
 • “multipak eller sekundær emballage”, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges som sådan til den endelige bruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet; den kan fjernes fra varen, uden at dette ændrer varens egenskaber
 • “transportemballage eller tertiær emballage”, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipak-emballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere.

Cateringsservice

Genstand

Kontrakter vedrørende cateringydelser, hvoraf en procentdel af fødevareprodukterne er økologisk, og som leveres på en miljøvenlig måde.

I regeringens økologiske handlingsplan 2020 er det beregnet, at hvis 60 % af den offentlige bespisning var økologisk, skønnes det at ville medføre en omlægning af 20.000-30.000 ha landbrugsjord til økologi. Regeringens mål er at fordoble det økologiske jordbrugsareal fra 2007 til 2020. Regeringen ønsker, at det offentlige må gå foran hvad angår økologisk omstilling af offentlige køkkener.

Specifikationer

Kriterium:

Fødevarer: [X]Indsæt produktgruppe eller liste over specifikke produkter. Indsæt også andel, der skal være økologisk. Andelen af økologi kan eventuelt opgøres efter reglerne i Det Økologiske Spisemærke, hvor 30-60 % økologi svarer til et bronzemærke, 60-90 % økologi svarer til et sølvmærke og 90-100 % økologi svarer til et guldmærke. Andelen kan opgøres i kroner eller kilo.

% af [enten en defineret produktgruppe, som f.eks. mælkeprodukter, kød og grønsager, eller en liste over specifikke produkter, som f.eks. kartofler, tomater, oksekød, æg] skal være økologisk produceret i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 og 889/2008 af 5. sep. 2008. > Læs mere om Det Økologiske Spisemærke

Kriterium:

Frugter, grønsager og marine produkter, der anvendes i forbindelse med ydelsen, skal i videst muligt omfang vælges efter sæsonen. De anbefalede retningslinjer kan ses i sæsonkalenderen i bilag [X – skal udarbejdes af den ordregivende myndighed]Følgende kriterium kan benyttes i tilfælde, hvor den kontraherende virksomhed definerer menuerne. Indsæt henvisning til bilag og vedlæg bilag.

Tildelingskriterier

Der vil blive tildelt yderligere point for:

Kriterium:

Økologiske fødevarer: Hvis andelen af produkter af økologisk oprindelse overstiger det minimum, der er fastsat i specifikationerne.

Kriterium:

Emballage: Procentdel af produkter, der

 • leveres i sekundær og/eller transportemballage, hvoraf over 45 % er genbrugsmaterialer.
 • leveres i emballage, der er fremstillet af genanvendelige råmaterialer.
 • ikke leveres i individuelle portioner (enkeltpakker).

I henhold til artikel 3 i direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald omfatter emballage kun:

 • “salgsemballage eller primæremballage”, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger
 • “multipak eller sekundær emballage”, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges som sådan til den endelige bruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet; den kan fjernes fra varen, uden at dette ændrer varens egenskaber
 • “transportemballage eller tertiær emballage”, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipak-emballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere.

Kontraktklausuler

Kriterium:

Affaldsdannelse:

 • For at nedbringe affaldsdannelsen skal fødevarer og drikkevarer serveres med genanvendeligt bestik, glas, service og dækketøj, eller med bestik, service eller andet cateringudstyr, der er fremstillet af genanvendelige råmaterialer.
 • Det affald, der produceres i forbindelse med leveringen af ydelsen, indsamles separat i henhold til den offentlige administrations indsamlingssystem, og omfatter [her indsættes en definition af de specifikke affaldsfraktioner, der skal indsamles separat]Indsæt definition af affaldsfraktioner.

Kriterium:

Transport:

De køretøjer, der anvendes til at levere ydelsen, skal som minimum opfylde emissionskravene i EURO 4 eller IV.

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til arbejdstagerrettigheder

Eksempel på uddybning af krav til arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket blandt andet indebærer:

At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.

 • At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.”

 Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, herunder forbuddet mod børnearbejde og tvangsarbejde, som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN´s Global Compact.”

Arbejdsklausul

Eksempel på en arbejdsklausul i kontrakten:

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. 

Krav til miljø

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af kontrakten omfattede ydelser på god vis søger

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN’s Global Compact.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Arbejdsklausuler

Det er ikke relevant at stille arbejdsklausuler når det drejer sig om varekøb. Læs mere om, hvornår arbejdsklausuler er relevante i “Skridt-for-skridt“.

Sociale klausuler

Sociale Klausuler

Det er ikke relevant at stille sociale klausuler når det drejer sig om varekøb. Læs mere om, hvornår sociale klausuler er relevante i “Skridt-for-skridt“.