Hospitaler – Medicoteknisk udstyr

Miljøkrav

Miljøkrav – Basis

Genstand

Køb af elektrisk og elektronisk udstyr til brug inden for sundhedsplejesektoren med en reduceret
miljøpåvirkning.

Energistyrelsens kriterium:

Se gode råd i Energistyrelsens vejledning til indkøb af medicoteknisk udstyr (pdf).

Miljøkrav – Udvidet

Genstand

Køb af elektrisk og elektronisk udstyr til brug inden for sundhedsplejesektoren med en reduceret
miljøpåvirkning.

Energistyrelsens kriterium:

Se gode råd i Energistyrelsens vejledning til indkøb af medicoteknisk udstyr (pdf).

Tildelingskriterier

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal have iværksat et kemikaliehåndteringssystem med særlige ressourcer, den nødvendige ekspertise og dokumenterede rutiner og vejledninger. Dette skal sikre, at tilbudsgiveren har kendskab til, hvorvidt det eller de produkter, som er købt i henhold til denne kontrakt, indeholder stoffer, som er optaget på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer i henhold til artikel 57 iforordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen), herunder mulige tilføjelser til kandidatlisten. Der er bl.a. tale om:

 • at leverandørerne er blevet anmodet om oplysninger om tilstedeværelsen af de anførte stoffer, herunder nye tilføjelser til listen (senest 1 måned efter offentliggørelsen af ECHA’s reviderede liste)
 • en systematisk indsamling og arkivering af de modtagne oplysninger om særligt problematiske stoffer i REACH-kandidatlisten i produkter, der er købt i henhold til denne kontrakt, dvs. registrerings- og overvågningsprocedurer (f.eks. jævnlige inspektioner af dokumentation vedrørende indhold af stoffer fra kandidatlisten i produktet og kontroller på stedet af kemikalieindhold (laboratorieanalyserapporter) med henblik på at evaluere de indsamlede oplysninger for at afdække uregelmæssigheder.

Verifikation:

Tilbudsgivere skal bekræfte, at de råder over de førnævnte rutiner og vejledninger, og beskrive dokumentations-, overvågnings- og opfølgningssystemet og de tildelte ressourcer (tid, personale og deres fagkundskab). Der kan gennemføres stikprøvekontroller af de rapporter, som er beskrevet i ovenstående krav (Yderligere oplysninger findes i ECHA’s vejledning om stoffer i varer, http://echa.europa.eu/ eller lignende vejledninger, f.eks. www.cocir.org eller anden branchevejledning om REACH.).

Kriterium:

Der gives point ud fra vandforbruget pr. behandling (jo lavere vandforbruget er, jo flere point gives der).

Behandlingscyklussen skal være som følger, i henhold til IEC 60601-2-16 eller lignende:

 • Prøvning – varighed afhænger af maskinen
 • Påfyldning/skylning – 10 minutter
 • Præcirkulation – 15 minutter
 • Dialyse – 4 timer
 • Varme-/kemisk desinfektion – varighed afhænger af maskinen. Desinfektionstype angives af køberen.

Der gives point for udstyr med en vandbesparende funktion (mindst 50 % mindre vandforbrug for præcirkulationsfasen).

Der gives point for udstyr med en funktion til deaktivering af vandforbruget under standby (100 % mindre i vandbesparende tilstand).

De ordregivende myndigheder skal i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet angive, hvor mange point hvert enkelt kriterium tildeles.

Verifikation:

Tilbudsgivere skal fremlægge en prøvningsrapport med oplysninger om vandforbruget i henhold til prøvningsforholdene som anført i IEC 60601-2-16 eller lignende og de relevante sider i eller link til instruktionsmanualen vedrørende den vandbesparende funktion og funktionen til deaktivering af vandforbruget. Denne skal ligeledes dokumentere overensstemmelse med ovenstående standarder og prøvningsforhold eller lignende. Prøvningen skal foretages af laboratorier i overensstemmelse med de overordnede krav i EN ISO 17025, U.S. 21 CFR, del 820, ISO 13485 eller lignende i henhold til ovenstående prøvningsforhold.

Kriterium:

Der gives point ud fra vandforbruget pr. cyklus i henhold til prøvningsforholdene som anført nedenfor (jo lavere vandforbruget pr. cyklus er, jo flere point gives der).

Køberen angiver den desinfektortype, der skal købes:

 • Desinfektor til fleksible endoskoper
 • Desinfektor til alle andre instrumenter (instrumenter til almen kirurgi, MIS, anæstesi, ortopædi osv.)
 • Desinfektor til massegods såsom sterile beholdere, vogne, operationssko osv.
 • Desinfektor til beholdere til humant affald

og skal angive følgende:

 • Specifik krævet belastning (belastningsmængde)
 • Tørrefase benyttet (Ja/Nej)
 • Varmt vand (Ja/Nej)
 • Behandlet vand i slutskylning (Ja/Nej)
 • Opvarmningsmetoder (damp eller elektrisk)
 • Spænding

Producenten skal foretage målinger i henhold til:

A0-værdi:

 • Desinfektor til kirurgiske instrumenter og analyseinstrumenter: A0 3000
 • Desinfektor til instrumenter og massegods: A0 600
 • Desinfektor til beholdere til humant affald: A0 60
 • Koldt vand, maks.-temperatur 20°C
 • Varmt vand, maks.-temperatur 60°C
 • Behandlet vand, maks.-temperatur 20°C
 • Damp, maks. 500 kPa

Producenten angiver godkendelseskriterierne for rengøring, desinfektion og tørring i henhold til EN ISO 15883.

Tilbudsgiveren anfører vandforbruget pr. cyklus ud fra ovenstående parametre.

Verifikation:

Tilbudsgivere skal fremlægge en prøvningsrapport med oplysninger om vandforbrug og den energimæssige ydeevne for udstyret. Denne skal ligeledes dokumentere overensstemmelse med ovenstående standarder og prøvningsforhold eller lignende.

Prøvningen skal foretages af laboratorier i overensstemmelse med de overordnede krav i EN ISO 17025, U.S. 21 CFR, del 820, ISO 13485 eller lignende i henhold til ovenstående prøvningsforhold.

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til arbejdstagerrettigheder

Eksempel på uddybning af krav til arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket blandt andet indebærer:

At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.

 • At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.”

 Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, herunder forbuddet mod børnearbejde og tvangsarbejde, som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN´s Global Compact.”

Arbejdsklausul

Eksempel på en arbejdsklausul i kontrakten:

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. 

Krav til miljø

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af kontrakten omfattede ydelser på god vis søger

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN’s Global Compact.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Sociale klausuler