Møbler

Miljøkrav

Miljøkrav – Basis

Genstand

Indkøb af indendørs og/eller udendørs inventar fremstillet af miljøvenlige materialer og processer.EU’s GPP-kriterier for møbler er under revision.

Specifikationer

Miljøministeriets anbefaling til kriterium:

Træ i træprodukter, der leveres under denne kontrakt, skal være fremstillet af dokumenterbart bæredygtigt træ. »Træ«, »træprodukter« og »bæredygtigt træ« defineres som i Naturstyrelsens vejledning: Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, Naturstyrelsen 2014.

Et cirkulære fra Miljøministeriets fastlægger regler for sikring af bæredygtigt træ i staten. Det gælder ved køb af træ og træprodukter til byggeri, møbler, papir mv. Der findes en vejledning fra Naturstyrelsen, som fortæller, hvordan det kan gøres i praksis, herunder med en række yderligere konkrete teksteksempler og vejledning om håndtering af dokumentation mv. Den kan anvendes af alle offentlige indkøbere. Vejledningen peger bl.a. på FSC- og PEFC-certificeret træ som mulig dokumentation for opfyldelse af krav om “bæredygtigt træ”. Læs mere herom i nst.dk/traeindkoeb

Kriterium:

Plastdele: Alle plastdele, der vejer over 50 g, skal mærkes til genbrug i henhold til ISO 11469 eller tilsvarende og må ikke indeholde andre materialer, som eventuelt gør dem uegnede til genbrug.

Kriterium:

Overfladebehandling af træ, plast og/eller metaldele: De produkter, der anvendes til overfladebehandling, må:

Bemærk, at der kan være særligt behov for en markedsundersøgelse ved brug af følgende kriterium.

 • ikke indeholde farlige stoffer, som i henhold til direktiv 1999/45/EF er klassificeret som kræftfremkaldende (R40, R45, R49), reproduktionstoksiske (R60, R61, R62, R63), mutagene (R46, R68), giftige (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergifremkaldende ved indånding (R42) eller miljøfarlige (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), eller som er klassificeret som stoffer, der kan medføre arvelige genetiske skader (R46), risiko for alvorlige skadevirkninger ved langvarig eksponering (R48) og mulig risiko for irreversible skadevirkninger (R68).
 • ikke indeholde mere end 5 vægtprocent flygtige organiske forbindelser (VOC). Ikke indeholde ftalater, som på ansøgningstidspunktet opfylder kravene til klassificering med en af følgende risikosætninger (eller en kombination heraf): R60, R61, R62, i henhold til direktiv 67/548/EØF og direktivets tilhørende vedtagne ændringer
 • ikke indeholde aziridin.
 • ikke indeholde krom(VI)forbindelser.

Kriterium:

Klæbemidler og lim: VOC-indholdet i klæbemidler, der anvendes til samling af inventaret, må ikke overstige 10 vægtprocent. Bemærk, at der kan være særligt behov for en markedsundersøgelse ved brug af følgende kriterium.

Kriterium:

Emballagematerialer:

 • Emballage skal bestå af let genanvendelige materialer og/eller materialer fremstillet af genanvendelige ressourcer, eller det skal kunne genbruges.
 • Alle emballagematerialer skal let kunne adskilles manuelt i individuelle materialetyper, der kan genbruges (f.eks. karton, papir, plast, tekstil).

Kriterium:

Holdbarhed, reparations- og anvendelsesegnethed samt ergonomiske egenskaber: Inventar skal opfylde relevante kvalitetsstandarder eller standarder for funktionsdygtighed (f.eks. sikkerhed, slidstyrke, trækstyrke, lysægthed, gnideægthed, deformering ved kompression, ergonomiske egenskaber). [Indsæt henvisninger til relevante nationale/internationale standarder]

Bemærk at stat, kommuner og regioner har forpligtet sig til energieffektive indkøb – Derfor anbefales det at anvende Energistyrelsens Indkøbsvejledning.Læs mere om Energistyrelsens Indkøbsvejledning i højre side

Energistyrelsens kriterium:

Hæve-sænke-borde

Bemærk at stat, kommuner og regioner har forpligtet sig til energieffektive indkøb – Derfor anbefales det at anvende Energistyrelsens Indkøbsvejledning.

Læs mere om Energistyrelsens Indkøbsvejledning i højre side

Tildelingskriterier

Der vil blive tildelt yderligere point for:

Naturstyrelsens kriterium:

Andelen af det træbaserede materiale, som er fremstillet af enten bæredygtigt træ eller genbrugstræ udover den krævede minimumsandel på 70 % af træet – for spånplader dog kun 50 % – jf. Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ. >

Læs mere i Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Kriterium:

Indhold af genvundet materiale: Vægtprocenten af genanvendt plast og/eller metaller i det færdige stykke inventar.

Kriterium:

Tekstiler: Tekstiler i møbler skal opfylde EU’s GPP-basiskriterier for tekstiler.

Kriterium:

Polstringsmaterialer: Polstringsmaterialer skal opfylde kriterierne under EU’s miljømærke Blomsten (pdf)

Miljøkrav – Udvidet

Genstand

Indkøb af indendørs og/eller udendørs inventar fremstillet af miljøvenlige materialer og processer.

Specifikationer

Naturstyrelsens kriterium:

Træ i træprodukter, der leveres under denne kontrakt, skal være fremstillet af dokumenterbart bæredygtigt træ.»Træ«, »træprodukter« og »bæredygtigt træ« defineres som i Naturstyrelsens vejledning: Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, Naturstyrelsen 2014. Et cirkulære fra Miljøministeriets fastlægger regler for sikring af bæredygtigt træ i staten. Det gælder ved køb af træ og træprodukter til byggeri, møbler, papir mv. En vejledning fra Naturstyrelsen fortæller, hvordan det kan gøres i praksis, herunder med en række yderligere konkrete teksteksempler og vejledning om håndtering af dokumentation mv. Den kan anvendes af alle offentlige indkøbere. Læs mere herom i nst.dk/traeindkoeb


Kriterium:

Plastdele: Alle plastdele, der vejer over 50 g, skal mærkes til genbrug i henhold til ISO 11469 eller tilsvarende og må ikke indeholde andre materialer, som eventuelt gør dem uegnede til genbrug.

Kriterium:

Overfladebehandling af træ, plast og/eller metaldele: De produkter, der anvendes til overfladebehandling, må:

Bemærk, at der kan være særligt behov for en markedsundersøgelse ved brug af følgende kriterium.

 • ikke indeholde farlige stoffer, som i henhold til direktiv 1999/45/EF er klassificeret som kræftfremkaldende (R40, R45, R49), reproduktionstoksiske (R60, R61, R62, R63), mutagene (R46, R68), giftige (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergifremkaldende ved indånding (R42) eller miljøfarlige (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), eller som er klassificeret som stoffer, der kan medføre arvelige genetiske skader (R46), risiko for alvorlige skadevirkninger ved langvarig eksponering (R48) og mulig risiko for irreversible skadevirkninger (R68).
 • ikke indeholde mere end 5 vægtprocent flygtige organiske forbindelser (VOC). Ikke indeholde ftalater, som på ansøgningstidspunktet opfylder kravene til klassificering med en af følgende risikosætninger (eller en kombination heraf): R60, R61, R62, i henhold til direktiv 67/548/EØF og direktivets tilhørende vedtagne ændringer.
 • ikke indeholde aziridin.
 • ikke indeholde krom(VI)forbindelser.

Kriterium:

Klæbemidler og lim: VOC-indholdet i klæbemidler, der anvendes til samling af inventaret, må ikke overstige 10 vægtprocent. Bemærk, at der kan være særligt behov for en markedsundersøgelse ved brug af følgende kriterium.

Kriterium:

Emballagematerialer:

 • Emballage skal bestå af let genanvendelige materialer og/eller materialer fremstillet af genanvendelige ressourcer, eller det skal kunne genbruges.
 • Alle emballagematerialer skal let kunne adskilles manuelt i individuelle materialetyper, der kan genbruges (f.eks. karton, papir, plast, tekstil).

Kriterium:

Holdbarhed, reparations- og anvendelsesegnethed samt ergonomiske egenskaber: Inventar skal opfylde relevante kvalitetsstandarder eller standarder for funktionsdygtighed (f.eks. sikkerhed, slidstyrke, trækstyrke, lysægthed, gnideægthed, deformering ved kompression, ergonomiske egenskaber). [Indsæt henvisninger til relevante nationale/internationale standarder] Bemærk at stat, kommuner og regioner har forpligtet sig til energieffektive indkøb – Derfor anbefales det at anvende Energistyrelsens Indkøbsvejledning.Læs mere om Energistyrelsens Indkøbsvejledning i højre side

Energistyrelsens kriterium:

Hæve-sænke-borde

Kriterium:

Konserveringsmidler (kun til udendørs inventar): Bemærk, at der kan være særligt behov for en markedsundersøgelse ved brug af følgende kriterium.

 • Træ klassificeret i holdbarhedsklasse 1 eller 2 i henhold til EN 350-2 eller tilsvarende må ikke være behandlet med konserveringsmidler.
 • Træ, der ikke er klassificeret i holdbarhedsklasse 1 eller 2 i henhold til EN 350-2 eller tilsvarende, må ikke være behandlet med stoffer, som i henhold til direktiv 1999/45/EF er klassificeret som kræftfremkaldende (R40, R45, R49), reproduktionstoksiske (R60, R61, R62, R63), mutagene (R46, R68), eller allergifremkaldende ved indånding (R42).
 • De aktive stoffer i konserveringsmidler må ikke være baseret på arsenik-, krom- eller organiske tinforbindelser.

Kriterium:

Overfladebehandling af træ, plast og/eller metaldele: De produkter, der anvendes til overfladebehandling, må ikke indeholde mere end 5 vægtprocent flygtige organiske forbindelser (VOC).

Kriterium:

Polyurethan-skum: Blæsemidlerne i polyurethan-skum (PUR-skum) må ikke bestå af HFC eller methylenchlorid.

Tildelingskriterier

Der vil blive tildelt yderligere point for:

Naturstyrelsens kriterium:

Andelen af det træbaserede materiale, som er fremstillet af enten bæredygtigt træ eller genbrugstræ udover den krævede minimumsandel på [indsæt det specificerede minimum] Indsæt %-andele som krævet i specifikationerne. % af træet – for spånplader dog kun [indsæt det specificerede minimum] % – jf. Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ. > Læs mere i Naturstyrelsens vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Kriterium:

Indhold af genvundet materiale: Vægtprocenten af genanvendt plast og/eller metaller i det færdige stykke inventar.

Kriterium:

Tekstiler: Tekstiler i møbler skal opfylde EU’s GPP-basiskriterier for tekstiler.

Kriterium:

Polstringsmaterialer: Polstringsmaterialer skal opfylde kriterierne under EU’s miljømærke Blomsten (pdf)

Kriterium:

Emballage: Vægtprocenten af genvundet materiale (plast og karton) i emballagen.

Kriterium:

Økologisk dyrket bomuld eller andre naturlige fibre: Leverandøren skal angive, hvor stor en andel af økologisk dyrket bomuld eller andre naturlige fibre der bruges i tekstilerne ud fra vægtprocent. For at blive betragtet som økologisk skal fibrene være fremstillet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007

Kriterium:

Genvundne fibre: Leverandøren skal angive i vægtprocent, hvor stor en del af tekstilerne der er fremstillet af genvundne fibre, dvs. fibre, der udelukkende stammer fra udskæringsrester fra tekstil- og beklædningsfremstilling eller affald fra forbrug (tekstiler og lignende).

Etiske krav

Udbudsbekendtgørelse

”Rammeaftalen regulerer i relevant omfang Leverandørens udvisning af samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN’s Global Compact. I sammenhæng hermed regulerer rammeaftalen i relevant omfang Leverandørens udvisning af nødvendig omhu, som formuleret i OECD’s Retningslinjer for Multinationale virksomheder.”

Arbejdsklausuler

Sociale klausuler