Rengøring – Rengøringsmidler

Miljøkrav

Miljøkrav – Basis

Universalrengøringsmidler

Genstand

Indkøb af miljøvenlige universalrengøringsmidler.

Bemærk, at der i Danmark kan stilles højere krav end formuleret i EU’s GPP-kriterier, fx ved at lade miljømærkekriterier indgå som indkøbskriterier.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Indholdsstoffer: Produktet må ikke indeholde kandidatlistestoffer i en koncentration, der medfører at disse skal anføres på produktmærkningen, i sikkerhedsdatabladet (SDS) eller i andre relevante tekniske dataark. Ved kandidatlistestoffer forstås stoffer, som er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på listen i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen). > Se liste over stoffer (kandidatlisten) på Echa.europa.eu

Kriterium:

Emballage: Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser.

Kriterium:

Spraydåser eller -flasker med drivgasser må ikke anvendes. Undtagelsesvis accepteres stålplejemidler på sprayflaske, hvor dysens udformning er sådan, at der i mindst muligt omfang genereres aerosoler ved brug.

Kriterium:

Produkter i triggerspraybeholdere skal sælges som led i et genpåfyldningssystem.

Sanitetsrengøringsmidler

Genstand

Indkøb af miljøvenlige sanitetsrengøringsmidler.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Indholdsstoffer: Produktet må ikke indeholde kandidatlistestoffer i en koncentration, der medfører at disse skal anføres på produktmærkningen, i sikkerhedsdatabladet (SDS) eller i andre relevante tekniske dataark. Ved kandidatlistestoffer forstås stoffer, som er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på listen i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen). > Se liste over stoffer (kandidatlisten) på Echa.europa.eu

Kriterium:

Emballage: Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser.

Kriterium:

Spraydåser eller -flasker med drivgasser må ikke anvendes.

Kriterium:

Produkter i triggerspraybeholdere skal sælges som led i et genpåfyldningssystem.

Håndopvaskemidler

Genstand

Indkøb af miljøvenlige håndopvaskemidler.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Indholdsstoffer: Produktet må ikke indeholde kandidatlistestoffer i en koncentration, der medfører at disse skal anføres på produktmærkningen, i sikkerhedsdatabladet (SDS) eller i andre relevante tekniske dataark. Ved kandidatlistestoffer forstås stoffer, som er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på listen i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen). > Se liste over stoffer (kandidatlisten) på Echa.europa.eu

Kriterium:

Emballage: Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser.

Vaskemidler og pletfjernere til forbehandling til vaskemaskiner

Genstand

Indkøb af miljøvenlige Vaskemidler og pletfjernere til forbehandling til vaskemaskiner

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Indholdsstoffer: Produktet må ikke indeholde kandidatlistestoffer i en koncentration, der medfører at disse skal anføres på produktmærkningen, i sikkerhedsdatabladet (SDS) eller i andre relevante tekniske dataark. Ved kandidatlistestoffer forstås stoffer, som er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på listen i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen). > Se liste over stoffer (kandidatlisten) på Echa.europa.eu

Kriterium:

Følgende ingredienser må ikke forekomme i koncentrationer, som gør, at dette skal anføres på produktmærkningen, i sikkerhedsdatabladet (SDS) eller i andre relevante tekniske dataark:

 • Fosfater

Undtagelsesvis accepteres for vaskemidler til professionelt brug et indehold af total fosfor, P, svarende til kravene i kriteriedokumenterne for Svanemærket eller EU’s Blomst for vaskemidler til professionelt brug.

Kriterium:

Dosering: Den anbefalede dosering for en vandhårdhed på 2,5 mmol CaCO3/l (“medium vandhårhed”) må ikke overstige følgende værdier for “normalt tilsmudsede” tekstiler (hvidvaskemidler og vaskemidler til kulørt vask) og “let tilsmudsede” tekstiler (finvaskemidler):

 • Hvidvaskemidler – 17,0 g pr. kg vask (pulver- og tabletform) eller 17,0 ml pr. kg vask (væsker)
 • Vaskemidler til kulørt vask – 17,0 g pr. kg vask (pulver- og tabletform) eller 17,0 ml pr. kg vask (væsker)
 • Finvaskemidler – 17,0 g pr. kg vask (pulver- og tabletform) eller 17,0 ml pr. kg vask (væsker)

Hvis der er anbefalinger for både forvask og efterfølgende vask, skal den samlede anbefalede dosering (forvask + efterfølgende vask) opfylde niveauet for den maksimale dosering. Hvis den anbefalede dosering angives pr. vaskemaskinfuld, skal doseringen baseres på en vaskemaskinfuld på 4,5 kg (tørt tøj) for hvidvaskemidler og vaskemidler til kulørt vask og en vaskemaskinfuld på 2,5 kg (tørt tøj) for finvaskemidler.

Kriterium:

Emballage: Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser.

Opvaskemidler og afspændingsmidler til opvaskemaskiner

Genstand

Indkøb af miljøvenlige opvaskemidler og afspændingsmidler til opvaskemaskiner.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Indholdsstoffer: Produktet må ikke indeholde kandidatlistestoffer i en koncentration, der medfører at disse skal anføres på produktmærkningen, i sikkerhedsdatabladet (SDS) eller i andre relevante tekniske dataark. Ved kandidatlistestoffer forstås stoffer, som er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på listen i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen). > Se liste over stoffer (kandidatlisten) på Echa.europa.eu

Kriterium:

Følgende ingredienser må ikke forekomme i koncentrationer, som gør, at dette skal anføres på produktmærkningen, i sikkerhedsdatabladet (SDS) eller i andre relevante tekniske dataark:

Fosfater

Kriterium:

Emballage: Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser.

Kriterium:

Kartonemballage skal bestå af ≥ 80 % genbrugsmateriale.

Miljøkrav – Udvidet

Universalrengøringsmidler

Genstand

Indkøb af miljøvenlige universalrengøringsmidler.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Indholdsstoffer: Produktet må ikke indeholde kandidatlistestoffer i en koncentration, der medfører at disse skal anføres på produktmærkningen, i sikkerhedsdatabladet (SDS) eller i andre relevante tekniske dataark. Ved kandidatlistestoffer forstås stoffer, som er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på listen i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen). > Se liste over stoffer (kandidatlisten) på Echa.europa.eu

Kriterium:

Produktet må ikke indeholde ingredienser (stoffer), der overstiger 0,01 vægtprocent af det færdige produkt, der er klassificeret med en eller flere fare- eller risikosætninger, som anført i nedenstående liste og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 eller direktiv 67/548/EØF. Disse krav gælder ikke biocider, som behandles særskilt nedenfor:

 • EUH029, EUH031, EUH032 (udvikler giftig gas ved kontakt med vand eller syre)
 • R29, R31, R32 (udvikler giftig gas ved kontakt med vand eller syre)
 • H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, H373 (giftig, livsfarlig eller kan forårsage organskader)
 • R23, R24, R25, R26, R27, R28, R65, R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28, R48/20, R48/21, R48/22, R48/23, R48/24, R48/25, R68/20, R68/21, R68/22 (giftig, meget giftig eller uhelbredelig skadevirkning)
 • H317, H334 (sensibiliserende), undtagen enzymer
 • R42, R43 (sensibiliserende), undtagen enzymer
 • H340, H341 (mutagen
 • R46, R68 (mutagen)
 • H350, H350i, H351 (kræftfremkaldende)
 • R40, R45, R49 (kræftfremkaldende)
 • H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 (reproduktionstoksisk)
 • R60, R61, R62, R63, R64 (reproduktionstoksisk)
 • EUH070 (giftig ved kontakt med øjnene)
 • R39-41 (giftig ved kontakt med øjnene)
 • H400, H410, H411, H412 (undtagen duftstoffer)
 • H413 (skadelig for organismer, der lever i vand
 • R50, R50/53, R51/53, R52/53 (undtagen duftstoffer)
 • R53 (skadelig for organismer, der lever i vand)
 • EUH059 (farlig for ozonlaget)
 • R59 (farlig for ozonlaget)

Overfladeaktive stoffer klassificeret som H400 eller R50 er tilladt, forudsat at koncentrationen i produktet er <25 %/M, hvor “M” er M-faktoren fastsat i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008.

Kriterium:

Produktet må ikke indeholde følgende ingredienser (i mængder på over 0,01 vægtprocent af det færdige produkt, medmindre andet angives):

 • Fosfor (grænse: 0,02 g af den af fabrikanten anbefalede dosering af produktet til 1 liter vaskevand for rengøringsmidler, der fortyndes før brug, eller 0,2 g pr. 100 g af produktet for universalrengøringsmidler i forbindelse med rengøringsmidler, der bruges ufortyndet)
 • Biocider, medmindre de anvendes som konserveringsmidler
 • Biocider, der er klassificeret med H410 eller R50/53 eller H411 eller R51/53 i medfør af direktiv 67/548/EØF, direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 1272/2008, medmindre de ikke er potentielt bioakkumulerende. Et biocid anses i denne forbindelse for potentielt bioakkumulerende, hvis log Pow = log (oktanol/vandfordelingskoefficienten) > = 3,0 (medmindre det eksperimentelt bestemte BCF < = 100).

Log Pow = log oktanol/vand-fordelingskoefficienten BCF =

Kriterium:

Produktets kritiske fortyndingsvolumen (CDVkronisk) må ikke overstige følgende grænser. CDVkronisk fastsættes som anført i den relevante EU-miljømærkeordning.

 • For produkter, der fortyndes med vand før brug, må CDVkronisk for den anbefalede dosering for 1 liter vaskevand ikke være større end 18.000 liter.
 • For produkter, der bruges ufortyndet, må CDVkronisk for 100 g af produktet ikke være større end 52.000 liter.

Kriterium:

Emballage: Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser.

Kriterium:

Spraydåser eller -flasker med drivgasser må ikke anvendes. Undtagelsesvis accepteres stålplejemidler på sprayflaske, hvor dysens udformning er sådan, at der i mindst muligt omfang genereres aerosoler ved brug.

Kriterium:

Produkter i triggerspraybeholdere skal sælges som led i et genpåfyldningssystem.

Kriterium:

Primæremballagens vægt/nytte-forhold (VNF) må ikke overstige følgende værdier:

 • Koncentrerede produkter, herunder både flydende koncentrater og faste stoffer, der fortyndes med vand før brug – VNF 1,20 g emballage pr. liter brugsopløsning (vaskevand).
 • Brugsklare produkter, dvs. produkter, der bruges uden yderligere fortynding – VNF 150 g emballage pr. liter brugsopløsning (vaskevand).


VNF udregnes kun for primæremballagen (herunder kapsler, propper og håndpumper/sprayanordninger) ved brug af følgende formel: VNF = Σ((Wi + Ui)/(Di × ri)) hvor Wi = vægten (i gram) af primæremballagen (i) inklusive eventuel etiket Ui = vægten (i gram) af det ikkegenanvendte materiale i primæremballagen (i). Hvis det genanvendte materiale udgør 0 %, er Ui = Wi. Di = antallet af funktionelle doseringer (= antal enheder af det doseringsvolumen, producenten anbefaler til 1 liter vaskevand) i primæremballagen (i). For brugsklare produkter, der sælges færdigfortyndede, er D = produktvolumenet (i liter). ri = returtallet, dvs. det antal gange, primæremballagen (i) genbruges til samme formål i et retur- eller genpåfyldningssystem (r = 1, hvis emballagen ikke genbruges til samme formål).

Sanitetsrengøringsmidler

Genstand

Indkøb af miljøvenlige sanitetsrengøringsmidler.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Indholdsstoffer: Produktet må ikke indeholde stoffer, som er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på listen i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen), i mængder over 0,01 vægtprocent af det færdige produkt. > Se liste over stoffer (kandidatlisten) på Echa.europa.eu

Kriterium:

Produktet må ikke indeholde ingredienser (stoffer), der overstiger 0,01 vægtprocent af det færdige produkt, der er klassificeret med en eller flere fare- eller risikosætninger, som anført i nedenstående liste og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 eller direktiv 67/548/EØF. Disse krav gælder ikke biocider, som behandles særskilt nedenfor:

 • EUH029, EUH031, EUH032 (udvikler giftig gas ved kontakt med vand eller syre)
 • R29, R31, R32 (udvikler giftig gas ved kontakt med vand eller syre)
 • H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370
 • H371, H372, H373 (giftig, livsfarlig eller kan forårsage organskader)
 • R23, R24, R25, R26, R27, R28, R65, R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28, R48/20, R48/21, R48/22, R48/23, R48/24, R48/25, R68/20, R68/21, R68/22 (giftig, meget giftig eller uhelbredelig skadevirkning)
 • H317, H334 (sensibiliserende), undtagen enzymer
 • R42, R43 (sensibiliserende), undtagen enzymer
 • H340, H341 (mutagen)
 • R46, R68 (mutagen)
 • H350, H350i, H351 (kræftfremkaldende)
 • R40, R45, R49 (kræftfremkaldende)
 • H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 (reproduktionstoksisk)
 • R60, R61, R62, R63, R64 (reproduktionstoksisk)
 • EUH070 (giftig ved kontakt med øjnene)
 • R39-41 (giftig ved kontakt med øjnene)
 • H400, H410, H411, H412 (undtagen duftstoffer)
 • H413 (skadelig for organismer, der lever i vand)
 • R50, R50/53, R51/53, R52/53 (undtagen duftstoffer)
 • R53 (skadelig for organismer, der lever i vand)
 • EUH059 (farlig for ozonlaget)
 • R59 (farlig for ozonlaget)


Overfladeaktive stoffer klassificeret som H400 eller R50 er tilladt, forudsat at koncentrationen i produktet er <25 %/M, hvor “M” er M-faktoren fastsat i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008.

Kriterium:

Produktet må ikke indeholde følgende ingredienser (i mængder på over 0,01 vægtprocent af det færdige produkt, medmindre andet angives):

 • Fosfor (grænse: 1 g pr. 100 g af produktet)
 • Biocider, medmindre de anvendes som konserveringsmidler
 • Biocider, der er klassificeret med H410 eller R50/53 eller H411 eller R51/53 i medfør af direktiv 67/548/EØF, direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 1272/2008, medmindre de ikke er potentielt bioakkumulerende. Et biocid anses i denne forbindelse for potentielt bioakkumulerende, hvis log Pow = log (oktanol/vandfordelingskoefficienten) > = 3,0 (medmindre det eksperimentelt bestemte BCF < = 100).

Log Pow = log oktanol/vand-fordelingskoefficienten BCF = Biokoncentrationsfaktor

Kriterium:

Produktets kritiske fortyndingsvolumen (CDVkronisk) må ikke overstige følgende grænser. CDVkronisk fastsættes som anført i den relevante EU-miljømærkeordning.

 • CDVkronisk for 100 g af produktet må ikke være større end 80 000 liter.

Kriterium:

Emballage: Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser.

Kriterium:

Spraydåser eller -flasker med drivgasser må ikke anvendes.

Kriterium:

Produkter i triggerspraybeholdere skal sælges som led i et genpåfyldningssystem.

Kriterium:

Primæremballagens vægt/nytte-forhold (VNF) må ikke overstige følgende værdier:

 • Koncentrerede produkter, herunder både flydende koncentrater og faste stoffer, der fortyndes med vand før brug – VNF 1,20 g emballage pr. liter brugsopløsning (vaskevand).
 • Brugsklare produkter, dvs. produkter, der bruges uden yderligere fortynding – VNF 150 g emballage pr. liter brugsopløsning (vaskevand).

VNF udregnes kun for primæremballagen (herunder kapsler, propper og håndpumper/sprayanordninger) ved brug af følgende formel: VNF = Σ((Wi + Ui)/(Di × ri)) hvor Wi = vægten (i gram) af primæremballagen (i) inklusive eventuel etiket Ui = vægten (i gram) af det ikkegenanvendte materiale i primæremballagen (i). Hvis det genanvendte materiale udgør 0 %, er Ui = Wi. Di = antallet af funktionelle doseringer (= antal enheder af det doseringsvolumen, producenten anbefaler til 1 liter vaskevand) i primæremballagen (i). For brugsklare produkter, der sælges færdigfortyndede, er D = produktvolumenet (i liter). ri = returtallet, dvs. det antal gange, primæremballagen (i) genbruges til samme formål i et retur- eller genpåfyldningssystem (r = 1, hvis emballagen ikke genbruges til samme formål).

Håndopvaskemidler

Genstand

Indkøb af miljøvenlige håndopvaskemidler.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Indholdsstoffer: Produktet må ikke indeholde stoffer, som er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på listen i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen), i mængder over 0,01 vægtprocent af det færdige produkt. > Se liste over stoffer (kandidatlisten) på Echa.europa.eu

Kriterium:

Produktet må ikke indeholde ingredienser (stoffer), der overstiger 0,01 vægtprocent af det færdige produkt, der er klassificeret med en eller flere fare- eller risikosætninger, som anført i nedenstående liste og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 eller direktiv 67/548/EØF. Disse krav gælder ikke biocider, som behandles særskilt nedenfor:

 • EUH029, EUH031, EUH032 (udvikler giftig gas ved kontakt med vand eller syre)
 • R29, R31, R32 (udvikler giftig gas ved kontakt med vand eller syre)
 • H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, H373 (giftig, livsfarlig eller kan forårsage organskader)
 • R23, R24, R25, R26, R27, R28, R65, R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28, R48/20, R48/21, R48/22, R48/23, R48/24, R48/25, R68/20, R68/21, R68/22 (giftig, meget giftig eller uhelbredelig skadevirkning)
 • H317, H334 (sensibiliserende), undtagen enzymer
 • R42, R43 (sensibiliserende), undtagen enzymer
 • H340, H341 (mutagen)
 • R46, R68 (mutagen)
 • H350, H350i, H351 (kræftfremkaldende)
 • R40, R45, R49 (kræftfremkaldende)
 • H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 (reproduktionstoksisk)
 • R60, R61, R62, R63, R64 (reproduktionstoksisk)
 • EUH070 (giftig ved kontakt med øjnene)
 • R39-41 (giftig ved kontakt med øjnene)
 • H400, H410, H411, H412 (undtagen duftstoffer)
 • H413 (skadelig for organismer, der lever i vand)
 • R50, R50/53, R51/53, R52/53 (undtagen duftstoffer)
 • R53 (skadelig for organismer, der lever i vand)
 • EUH059 (farlig for ozonlaget)
 • R59 (farlig for ozonlaget)

Overfladeaktive stoffer klassificeret som H400 eller R50 er tilladt, forudsat at koncentrationen i produktet er <25 %/M, hvor “M” er M-faktoren fastsat i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008.

Kriterium:

Produktet må ikke indeholde følgende ingredienser (i mængder på over 0,01 vægtprocent af det færdige produkt):

 • Duftstoffer i håndopvaskemidler til erhvervsmæssig brug
 • Biocider, medmindre de anvendes som konserveringsmidler
 • Biocider, der er klassificeret med H410 eller R50/53 eller H411 eller R51/53 i medfør af direktiv 67/548/EØF, direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 1272/2008, medmindre de ikke er potentielt bioakkumulerende. Et biocid anses i denne forbindelse for potentielt bioakkumulerende, hvis log Pow = log (oktanol/vandfordelingskoefficienten) > = 3,0 (medmindre det eksperimentelt bestemte BCF < = 100).

Log Pow = log oktanol/vand-fordelingskoefficienten BCF = Biokoncentrationsfaktor

Kriterium:

Produktets kritiske fortyndingsvolumen (CDVkronisk) må ikke overstige følgende grænser. CDVkronisk fastsættes som anført i den relevante EU-miljømærkeordning.

 • CDVkronisk for den anbefalede dosering til 1 liter opvaskevand til rengøring af normalt snavset service må ikke være større end 3 800 liter.

Kriterium:

Emballage: Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser.

Kriterium:

Primæremballagens vægt/nytte-forhold (VNF) må ikke overstige følgende værdi – VNF 1,20 g emballage pr. liter brugsopløsning (opvaskevand). VNF udregnes kun for primæremballagen (herunder kapsler, propper og håndpumper/sprayanordninger) ved brug af følgende formel: VNF = Σ((Wi + Ui)/(Di × ri)) hvor Wi = vægten (i gram) af primæremballagen (i) inklusive eventuel etiket Ui = vægten (i gram) af det ikkegenanvendte materiale i primæremballagen (i). Hvis det genanvendte materiale udgør 0 %, er Ui = Wi. Di = antallet af funktionelle doseringer (= antal enheder af det doseringsvolumen, producenten anbefaler til 1 liter vaskevand) i primæremballagen (i). For brugsklare produkter, der sælges færdigfortyndede, er D = produktvolumenet (i liter). ri = returtallet, dvs. det antal gange, primæremballagen (i) genbruges til samme formål i et retur- eller genpåfyldningssystem (r = 1, hvis emballagen ikke genbruges til samme formål).

Vaskemidler og pletfjernere til forbehandling til vaskemaskiner

Genstand

Indkøb af miljøvenlige Opvaskemidler og afspændingsmidler til opvaskemaskiner.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Indholdsstoffer: Produktet må ikke indeholde stoffer, som er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på listen i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen), i mængder over 0,01 vægtprocent af det færdige produkt. > Se liste over stoffer (kandidatlisten) på Echa.europa.eu

Kriterium:

Produktet må ikke indeholde ingredienser (stoffer), der overstiger 0,01 vægtprocent af det færdige produkt, der er klassificeret med en eller flere fare- eller risikosætninger, som anført i nedenstående liste og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 eller direktiv 67/548/EØF. Disse krav gælder ikke biocider, som behandles særskilt nedenfor:

 • EUH029, EUH031, EUH032 (udvikler giftig gas ved kontakt med vand eller syre)
 • R29, R31, R32 (udvikler giftig gas ved kontakt med vand eller syre)
 • H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, H373 (giftig, livsfarlig eller kan forårsage organskader)
 • R23, R24, R25, R26, R27, R28, R65, R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28, R48/20, R48/21, R48/22, R48/23, R48/24, R48/25, R68/20, R68/21, R68/22 (giftig, meget giftig eller uhelbredelig skadevirkning)
 • H317, H334 (sensibiliserende), undtagen enzymer og blegemiddelkatalysatorer
 • R42, R43 (sensibiliserende), undtagen enzymer og blegemiddelkatalysatorer
 • H340, H341 (mutagen)
 • R46, R68 (mutagen)
 • H350, H350i, H351 (kræftfremkaldende)
 • R40, R45, R49 (kræftfremkaldende)
 • H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 (reproduktionstoksisk)
 • R60, R61, R62, R63, R64 (reproduktionstoksisk)
 • EUH070 (giftig ved kontakt med øjnene)
 • R39-41 (giftig ved kontakt med øjnene)
 • H400, H410, H411, H412 (undtagen duftstoffer)
 • H413 (undtagen optiske blegemidler i hvidvaskemidler) (skadelig for organismer, der lever i vand)
 • R50, R50/53, R51/53, R52/53 (undtagen duftstoffer), R53 (undtagen optiske blegemidler i hvidvaskemidler) (skadelig for organismer, der lever i vand)
 • EUH059 (farlig for ozonlaget)
 • R59 (farlig for ozonlaget)
 • Overfladeaktive stoffer klassificeret som H400 eller R50 er tilladt, forudsat at koncentrationen i produktet er <25 %

Kriterium:

Produktet må ikke indeholde følgende ingredienser (i mængder på over 0,01 vægtprocent af det færdige produkt):

 • Fosfater*
 • Biocider, medmindre de anvendes som konserveringsmidler
 • Biocider, der er klassificeret med H410 eller R50/53 eller H411 eller R51/53 eller H412 eller R52/53 i medfør af direktiv 67/548/EØF, direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 1272/2008, medmindre de ikke er potentielt bioakkumulerende. Et biocid anses i denne forbindelse for potentielt bioakkumulerende, hvis log Pow = log (oktanol/vand-fordelingskoefficienten) > = 3,0 (medmindre det eksperimentelt bestemte BCF < = 100).

Log Pow = log oktanol/vand-fordelingskoefficienten BCF =

Biokoncentrationsfaktor *Undtagelsesvis accepteres for vaskemidler til professionelt brug et indehold af total fosfor, P, svarende til kravene i kriteriedokumenterne for Svanemærket eller EU’s Blomst for vaskemidler til professionelt brug.

Kriterium:

Produktets kritiske fortyndingsvolumen (CDVkronisk) må ikke overstige følgende grænser. CDVkronisk fastsættes som anført i den relevante EUmiljømærkeordning.

 • For hvidvaskemidler og vaskemidler til kulørt vask (alle typer) må CDVkronisk ikke være større end 35.000 liter pr. kg vask.
 • For finvaskemidler (alle typer) må CDVkronisk ikke være større end 20.000 liter pr. kg vask.
 • For pletfjernere til forbehandling må CDVkronisk ikke være større end 3.500 liter pr. kg vask.

Kriterium:

Dosering: Den anbefalede dosering for en vandhårdhed på 2,5 mmol CaCO3/l (“medium vandhårhed”) må ikke overstige følgende værdier for “normalt tilsmudsede” tekstiler (hvidvaskemidler og vaskemidler til kulørt vask) og “let tilsmudsede” tekstiler (finvaskemidler):

 • Hvidvaskemidler – 17,0 g pr. kg vask (pulver- og tabletform) eller 17,0 ml pr. kg vask (væsker
 • Vaskemidler til kulørt vask – 17,0 g pr. kg vask (pulver- og tabletform) eller 17,0 ml pr. kg vask (væsker)
 • Finvaskemidler – 17,0 g pr. kg vask (pulver- og tabletform) eller 17,0 ml pr. kg vask (væsker)

Hvis der er anbefalinger for både forvask og efterfølgende vask, skal den samlede anbefalede dosering (forvask + efterfølgende vask) opfylde niveauet for den maksimale dosering.

Hvis den anbefalede dosering angives pr. vaskemaskinfuld, skal doseringen baseres på en vaskemaskinfuld på 4,5 kg (tørt tøj) for hvidvaskemidler og vaskemidler til kulørt vask og en vaskemaskinfuld på 2,5 kg (tørt tøj) for finvaskemidler.

Kriterium:

Emballage: Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser.

Kriterium:

Primæremballagens vægt/nytte-forhold (VNF) må ikke overstige følgende værdier:

 • Pulver – VNF 1,2 g pr. kg vask
 • Andre (f.eks. væsker, gel, tabletter, kapsler) – VNF 1,5 g pr. kg vask.

VNF udregnes kun for primæremballagen (herunder kapsler, propper og håndpumper/sprayanordninger) ved brug af følgende formel: VNF = Σ((Wi + Ui)/(Di × ri)) hvor Wi = vægten (i gram) af primæremballagen (i) inklusive eventuel etiket Ui = vægten (i gram) af det ikkegenanvendte materiale i primæremballagen (i). Hvis det genanvendte materiale udgør 0 %, er Ui = Wi. Di = antallet af funktionelle doseringer (= antal enheder af det doseringsvolumen, producenten anbefaler til 1 liter vaskevand) i primæremballagen (i). For brugsklare produkter, der sælges færdigfortyndede, er D = produktvolumenet (i liter). ri = returtallet, dvs. det antal gange, primæremballagen (i) genbruges til samme formål i et retur- eller genpåfyldningssystem (r = 1, hvis emballagen ikke genbruges til samme formål). Den funktionelle enhed = dosering i g/kg vask. Plast-/papir-/papemballage med mere end 80 % genanvendt materiale undtages fra dette krav.

Opvaskemidler og afspændingsmidler til opvaskemaskiner

Genstand

Indkøb af miljøvenlige opvaskemidler og afspændingsmidler til opvaskemaskiner.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Indholdsstoffer: Produktet må ikke indeholde stoffer, som er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på listen i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen), i mængder over 0,01 vægtprocent af det færdige produkt. > Se liste over stoffer (kandidatlisten) på Echa.europa.eu

Kriterium:

Produktet må ikke indeholde ingredienser (stoffer), der overstiger 0,01 vægtprocent af det færdige produkt, der er klassificeret med en eller flere fare- eller risikosætninger, som anført i nedenstående liste og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 eller direktiv 67/548/EØF. Disse krav gælder ikke biocider, som behandles særskilt nedenfor:

 • EUH029, EUH031, EUH032 (udvikler giftig gas ved kontakt med vand eller syre)
 • R29, R31, R32 (udvikler giftig gas ved kontakt med vand eller syre)
 • H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, H373 (giftig, livsfarlig eller kan forårsage organskader)
 • R23, R24, R25, R26, R27, R28, R65, R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28, R48/20, R48/21, R48/22, R48/23, R48/24, R48/25, R68/20, R68/21, R68/22 (giftig, meget giftig eller uhelbredelig skadevirkning)
 • H317, H334 (sensibiliserende), undtagen enzymer
 • R42, R43 (sensibiliserende), undtagen enzymer
 • H340, H341 (mutagen)
 • R46, R68 (mutagen)
 • H350, H350i, H351 (kræftfremkaldende)
 • R40, R45, R49 (kræftfremkaldende)
 • H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 (reproduktionstoksisk)
 • R60, R61, R62, R63, R64 (reproduktionstoksisk)
 • EUH070 (giftig ved kontakt med øjnene)
 • R39-41 (giftig ved kontakt med øjnene)
 • H400, H410, H411, H412 (undtagen duftstoffer)
 • H413 (skadelig for organismer, der lever i vand)
 • R50, R50/53, R51/53, R52/53 (undtagen duftstoffer)
 • R53 (skadelig for organismer, der lever i vand)
 • EUH059 (farlig for ozonlaget)
 • R59 (farlig for ozonlaget)


Overfladeaktive stoffer klassificeret som H400 eller R50 er tilladt, forudsat at koncentrationen i produktet er <25 %.

Kriterium:

Produktet må ikke indeholde følgende ingredienser (i mængder på over 0,01 vægtprocent af det færdige produkt):

 • Fosfater
 • Biocider, medmindre de anvendes som konserveringsmidler
 • Biocider, der er klassificeret med H410 eller R50/53 eller H411 eller R51/53 eller H412 eller R52/53 i medfør af direktiv 67/548/EØF, direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 1272/2008, medmindre de ikke er potentielt bioakkumulerende. Et biocid anses i denne forbindelse for potentielt bioakkumulerende, hvis log Pow = log (oktanol/vand-fordelingskoefficienten) > = 3,0 (medmindre det eksperimentelt bestemte BCF < = 100).


Log Pow = log oktanol/vand-fordelingskoefficienten BCF = Biokoncentrationsfaktor


Kriterium:

Produktets kritiske fortyndingsvolumen (CDVkronisk) må ikke overstige følgende grænser. CDVkronisk fastsættes som anført i den relevante EU-miljømærkeordning (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm).

 • For opvaskemidler med én funktion må CDVkronisk ikke være større end 25 000 liter pr. vask.
 • For opvaskemidler med flere funktioner må CDVkronisk ikke være større end 30 000 liter pr. vask.
 • For afspændingsmidler må CDVkronisk ikke være større end 10 000 liter pr. vask.

Kriterium:

Emballage: Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser.

Kriterium:

Kartonemballage skal bestå af ≥ 80 % genbrugsmateriale.

Kriterium:

Vægten af primæremballagen må ikke overstige 2,0 g pr. vask.

Produktets kritiske fortyndingsvolumen (CDVkronisk) må ikke overstige følgende grænser. CDVkronisk fastsættes som anført i den relevante EUmiljømærkeordning. For hvidvaskemidler og vaskemidler til kulørt vask (alle typer) må CDVkronisk ikke være større end 35.000 liter pr. kg vask. For finvaskemidler (alle typer) må CDVkronisk ikke være større end 20.000 liter pr. kg vask. For pletfjernere til forbehandling må CDVkronisk ikke være større end 3.500 liter pr. kg vask. Kriterium: Dosering: Den anbefalede dosering for en vandhårdhed på 2,5 mmol CaCO3/l (“medium vandhårhed”) må ikke overstige følgende værdier for “normalt tilsmudsede” tekstiler (hvidvaskemidler og vaskemidler til kulørt vask) og “let tilsmudsede” tekstiler (finvaskemidler):

 • Hvidvaskemidler – 17,0 g pr. kg vask (pulver- og tabletform) eller 17,0 ml pr. kg vask (væsker
 • Vaskemidler til kulørt vask – 17,0 g pr. kg vask (pulver- og tabletform) eller 17,0 ml pr. kg vask (væsker)
 • Finvaskemidler – 17,0 g pr. kg vask (pulver- og tabletform) eller 17,0 ml pr. kg vask (væsker) Hvis der er anbefalinger for både forvask og efterfølgende vask, skal den samlede anbefalede dosering (forvask + efterfølgende vask) opfylde niveauet for den maksimale dosering.

Hvis den anbefalede dosering angives pr. vaskemaskinfuld, skal doseringen baseres på en vaskemaskinfuld på 4,5 kg (tørt tøj) for hvidvaskemidler og vaskemidler til kulørt vask og en vaskemaskinfuld på 2,5 kg (tørt tøj) for finvaskemidler.

Kriterium:

Emballage: Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser.

Kriterium:

Primæremballagens vægt/nytte-forhold (VNF) må ikke overstige følgende værdier:

 • Pulver – VNF 1,2 g pr. kg vask
 • Andre (f.eks. væsker, gel, tabletter, kapsler) – VNF 1,5 g pr. kg vask. VNF udregnes kun for primæremballagen (herunder kapsler, propper og håndpumper/sprayanordninger) ved brug af følgende formel: VNF = Σ((Wi + Ui)/(Di × ri)) hvor Wi = vægten (i gram) af primæremballagen (i) inklusive eventuel etiket Ui = vægten (i gram) af det ikkegenanvendte materiale i primæremballagen (i).

Hvis det genanvendte materiale udgør 0 %, er Ui = Wi. Di = antallet af funktionelle doseringer (= antal enheder af det doseringsvolumen, producenten anbefaler til 1 liter vaskevand) i primæremballagen (i). For brugsklare produkter, der sælges færdigfortyndede, er D = produktvolumenet (i liter). ri = returtallet, dvs. det antal gange, primæremballagen (i) genbruges til samme formål i et retur- eller genpåfyldningssystem (r = 1, hvis emballagen ikke genbruges til samme formål). Den funktionelle enhed = dosering i g/kg vask. Plast-/papir-/papemballage med mere end 80 % genanvendt materiale undtages fra dette krav.

Opvaskemidler og afspændingsmidler til opvaskemaskiner

Genstand

Indkøb af miljøvenlige opvaskemidler og afspændingsmidler til opvaskemaskiner.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Indholdsstoffer: Produktet må ikke indeholde stoffer, som er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på listen i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen), i mængder over 0,01 vægtprocent af det færdige produkt. > Se liste over stoffer (kandidatlisten) på Echa.europa.eu

Kriterium:

Produktet må ikke indeholde ingredienser (stoffer), der overstiger 0,01 vægtprocent af det færdige produkt, der er klassificeret med en eller flere fare- eller risikosætninger, som anført i nedenstående liste og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 eller direktiv 67/548/EØF. Disse krav gælder ikke biocider, som behandles særskilt nedenfor:

 • EUH029, EUH031, EUH032 (udvikler giftig gas ved kontakt med vand eller syre)
 • R29, R31, R32 (udvikler giftig gas ved kontakt med vand eller syre)
 • H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, H373 (giftig, livsfarlig eller kan forårsage organskader)
 • R23, R24, R25, R26, R27, R28, R65, R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28, R48/20, R48/21, R48/22, R48/23, R48/24, R48/25, R68/20, R68/21, R68/22 (giftig, meget giftig eller uhelbredelig skadevirkning)
 • H317, H334 (sensibiliserende), undtagen enzymer
 • R42, R43 (sensibiliserende), undtagen enzymer
 • H340, H341 (mutagen)
 • R46, R68 (mutagen)
 • H350, H350i, H351 (kræftfremkaldende)
 • R40, R45, R49 (kræftfremkaldende)
 • H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d,
 • H361fd, H362 (reproduktionstoksisk)
 • R60, R61, R62, R63, R64 (reproduktionstoksisk)
 • EUH070 (giftig ved kontakt med øjnene)
 • R39-41 (giftig ved kontakt med øjnene)
 • H400, H410, H411, H412 (undtagen duftstoffer)
 • H413 (skadelig for organismer, der lever i vand)
 • R50, R50/53, R51/53, R52/53 (undtagen duftstoffer),
 • R53 (skadelig for organismer, der lever i vand)
 • EUH059 (farlig for ozonlaget)
 • R59 (farlig for ozonlaget)


Overfladeaktive stoffer klassificeret som H400 eller R50 er tilladt, forudsat at koncentrationen i produktet er <25 %.

Kriterium:

Produktet må ikke indeholde følgende ingredienser (i mængder på over 0,01 vægtprocent af det færdige produkt):

 • Fosfater
 • Biocider, medmindre de anvendes som konserveringsmidler
 • Biocider, der er klassificeret med H410 eller R50/53 eller H411 eller R51/53 eller H412 eller R52/53 i medfør af direktiv 67/548/EØF, direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 1272/2008, medmindre de ikke er potentielt bioakkumulerende. Et biocid anses i denne forbindelse for potentielt bioakkumulerende, hvis log Pow = log (oktanol/vand-fordelingskoefficienten) > = 3,0 (medmindre det eksperimentelt bestemte BCF < = 100).

Log Pow = log oktanol/vand-fordelingskoefficienten BCF = Biokoncentrationsfaktor


Kriterium:

Produktets kritiske fortyndingsvolumen (CDVkronisk) må ikke overstige følgende grænser. CDVkronisk fastsættes som anført i den relevante EU-miljømærkeordning (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm).

 • For opvaskemidler med én funktion må CDVkronisk ikke være større end 25 000 liter pr. vask.
 • For opvaskemidler med flere funktioner må CDVkronisk ikke være større end 30 000 liter pr. vask.
 • For afspændingsmidler må CDVkronisk ikke være større end 10 000 liter pr. vask.

Kriterium:

Emballage: Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser.

Kriterium:

Kartonemballage skal bestå af ≥ 80 % genbrugsmateriale.

Kriterium:

Vægten af primæremballagen må ikke overstige 2,0 g pr. vask.

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til arbejdstagerrettigheder

Eksempel på uddybning af krav til arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket blandt andet indebærer:

At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.

 • At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.”

 Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, herunder forbuddet mod børnearbejde og tvangsarbejde, som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN´s Global Compact.”

Arbejdsklausul

Eksempel på en arbejdsklausul i kontrakten:

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. 

Krav til miljø

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af kontrakten omfattede ydelser på god vis søger

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN’s Global Compact.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Sociale klausuler