Tekstiler

Miljøkrav

Miljø- og energikriterier – basis

Genstand

Indkøb af tekstilprodukter med lavt indhold af toksiske stoffer, fortrinsvis fibre og produkter med begrænsede miljøpåvirkninger under fremstillingen, og som er fremstillet af fibre, der er dyrket med en minimal anvendelse af pesticider.

Specifikationer

Kriterium:

For produkter, der er fremstillet af bomuld eller andre naturlige cellulosefibre, må slutproduktet højst indeholde 0,05 ppm (milliontedel) af hvert af følgende stoffer. Det samlede indhold af følgende stoffer må ikke overstige 0,75 ppm:

 • 2,4,5-T
 • Aldrin
 • Captafol
 • Chlordan
 • Chlordimeform
 • DDT
 • Dieldrin
 • Dinoseb og salte
 • Endrin
 • Heptachlor
 • Hexachlorbenze
 • Hexachlorcyclohexan, α
 • Hexachlorcyclohexan, β
 • Hexachlorcyclohexan, δ
 • Methamidophos
 • Monocrotophos
 • Parathion
 • Parathion-methyl
 • Propethamphos
 • Toxaphen

Kriterium:

Følgende farvestoffer må ikke anvendes i fremstillingen af slutproduktet:

 • C.I. Basic Red 9
 • C.I. Disperse Blue 1
 • C.I. Acid Red 26
 • C.I. Basic Violet 14
 • C.I. Disperse Orange 11
 • C. I. Direct Black 38
 • C. I. Direct Blue 6
 • C. I. Direct Red 28
 • C. I. Disperse Yellow 3C.I. Disperse Yellow 23
 • C.I. Disperse Yellow 149

Følgende farvestoffer må kun benyttes, hvis de indfarvede fibre, garner eller metervarers svedægthed (sur og basisk) er mindst 4:

 • C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505
 • C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500
 • C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305
 • C.I. Disperse Blue 35
 • C.I. Disperse Blue 102
 • C.I. Disperse Blue 106
 • C.I. Disperse Blue 124
 • C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080
 • C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11.005
 • C.I. Disperse Orange 37
 • C.I. Disperse Orange 76 (tidligere benævnt Orange 37)
 • C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110
 • C.I. Disperse Red 11 C.I. 62.015
 • C.I. Disperse Red 17 C.I. 11.210
 • C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345
 • C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10.375
 • C.I. Disperse Yellow 39
 • C.I. Disperse Yellow 49

Kriterium:

Det endelige produkt må ikke indeholde følgende arylaminer:

 • 4-aminodiphenyl (CAS-nr. 92-67-1)
 • Benzidin (CAS-nr. 92-87-5)
 • 4-chlor-o-toluidin (CAS-nr. 95-69-2)
 • 2-naphthylamin (CAS-nr. 91-59-8)
 • o-aminoazotoluen (CAS-nr. 97-56-3)
 • 2-amino-4-nitrotoluen (CAS-nr. 99-55-8)
 • p-chloranilin (CAS-nr. 106-47-8)
 • 2,4-diaminoanisol (CAS-nr. 615-05-4)
 • 4,4′-diaminodiphenylmethan (CAS-nr. 101-77-9)
 • 3,3′-dichlorbenzidin (CAS-nr. 91-94-1)
 • 3,3′-dimethoxybenzidin (CAS-nr. 119-90-4)
 • 3,3′-dimethylbenzidin (CAS-nr. 119-93-7)
 • 3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethan (CAS-nr. 838-88-0)
 • p-cresidin (CAS-nr. 120-71-8)
 • 4,4′-methylen-bis-(2-chloranilin) (CAS-nr. 101-14-4)
 • 4,4′-oxydianilin (CAS-nr. 101-80-4)
 • 4,4′-thiodianilin (CAS-nr. 139-65-1)
 • o-toluidin (CAS-nr. 95-53-4)
 • 2,4-diaminotoluen (CAS-nr. 95-80-7)
 • 2,4,5-trimethylanilin (CAS-nr. 137-17-7)
 • 4-aminoazobenzen (CAS-nr. 60-09-3)
 • o-anisidin (CAS-nr. 90-04-0)

Kriterium:

Følgende flammehæmmere må ikke anvendes i det endelige produkt:

 • PBB (polybromeret biphenyl) CAS-nr. 59536-65-1
 • pentaBDE (pentabromodiphenylether) CAS-nr. 32534-81-9
 • octaBDE (octabromodiphenylether) CAS-nr. 32536-52-9
 • decaBDE (decabromdiphenylether) CAS-nr. 1163-19-5

Kriterium:

For produkter, der er fremstillet af bomuld eller andre naturlige cellulosefibre, må slutproduktet højst indeholde 0,5 milliontedel pentachlorphenol.

Kriterium:

Produkter, der kommer i direkte berøring med huden, må højst indeholde 0,1 vægtprocent af følgende phthalatblødgørere i slutproduktet:

 • DEHP (di-(2-ethylhexyl)phthalat) CAS-nr. 117-81-7
 • BBP (butylbenzylphthalat) CAS-nr. 85-68-7
 • DBP (dibutylphthalat) CAS-nr. 84-74-2
 • DNOP (di-n-octylphthalat)
 • DINP (di-isononylphthalat)
 • DIDP (di-isodecylphthalat)
 • DIBP (diisobutylphthalat)
 • TCEP (tris(2-chlorethyl)phosphat)

Kriterium:

Mængden af fri og delvis hydrolyserbar formaldehyd i det endelige produkt må ikke overstige 70 ppm i produkter, som er i direkte berøring med huden, og 300 ppm i alle andre produkter

Kriterium:

Mængden af cadmium (Cd), krom (Cr), nikkel (Ni), bly (Pb) og kobber (Cu) i slutproduktet må ikke overstige:

 • Cadmium (Cd): 0,1 ppm
 • Krom (Cr): 2,0 ppm
 • Nikkel (Ni): 4,0 ppm
 • Bly (Pb): 1,0 ppm
 • Kobber (Cu): 50,0 ppm

Kriterium:

Produktet skal opfylde følgende mindstekrav til farveægthed og dimensionsstabilitet:

ParameterKriterierPrøvningsmetode
Dimensionsændring under vask og tørringPlus eller minus 2 % for gardiner og møbelstof, der kan tages af og vaskes. Mellem minus 8 % eller plus 4 % for andre vævede produkter og varige non-woven produkter, andre strikvarer og frottéhåndklæderISO 5077 eller tilsvarende
VaskeægthedMindst note 3-4 for farveændring
Mindst note 3-4 for afsmitning
ISO 105 C06 (en enkelt vask ved den temperatur, der er angivet på produktet, med perborat vaskemiddel) eller tilsvarende
Svedægthed (sur og basisk)Mindst note 3-4 (farveændring og afsmitning)
Note 3, når stoffet både er mørkt farvet (standarddybde > 1/1) og fremstillet af genvundet uld eller mere end 20 % silke.
ISO 105 E04 eller tilsvarende
Våd gnideægthed Mindst note 2-3
Note 2 tillades for indigofarvet denim.
ISO 105 X12 eller tilsvarende
Tør gnideægthed Mindst note 4
Note 3-4 tillades for indigofarvet denim.
ISO 105 X12 eller tilsvarende
Lysægthed Lysægtheden skal være mindst note 4-5 for stoffer, der er bestemt til møbler, gardiner eller forhæng.
For alle andre produkter mindst note 4
Note 4 tillades, når stoffer, der er bestemt til møbler, gardiner eller forhæng, både er let farvede (standarddybde < 1/12) og består af blandinger med mere end 20 % uld eller andre keratinfibre, af blandinger med mere end 20 % silke, eller af blandinger med mere end 20 % hør eller andre bastfibre.
ISO 105 B02 eller tilsvarende

Tildelingskriterier

Der vil blive tildelt yderligere point for:

Tildelingskriterium:

Økologisk dyrket bomuld eller andre naturlige fibre: Tilbudsgiverne skal i vægtprocent angive, hvor stor en andel af økologisk dyrket bomuld eller andre naturlige fibre, der anvendes i slutproduktet. For at blive betragtet som økologisk skal de afgrøder, fibrene stammer fra, være dyrket i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 834/2007.

Tildelingskriterium:

Genvundne fibre: Tilbudsgiverne skal angive i vægtprocent, hvor stor en del af produktet, der er fremstillet af genvundne fibre, dvs. fibre, der udelukkende stammer fra udskæringsrester fra tekstil- og beklædningsfremstilling eller affald fra forbrug (tekstiler og lignende).

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til arbejdstagerrettigheder

Eksempel på uddybning af krav til arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket blandt andet indebærer:

At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.

 • At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.”

 Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, herunder forbuddet mod børnearbejde og tvangsarbejde, som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN´s Global Compact.”

Arbejdsklausul

Eksempel på en arbejdsklausul i kontrakten:

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. 

Krav til miljø

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af kontrakten omfattede ydelser på god vis søger

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN’s Global Compact.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Arbejdsklausuler

Det er ikke relevant at stille arbejdsklausuler når det drejer sig om varekøb. Læs mere om, hvornår arbejdsklausuler er relevante i “Skridt-for-skridt“.

Sociale klausuler

Sociale Klausuler

Det er ikke relevant at stille sociale klausuler når det drejer sig om varekøb. Læs mere om, hvornår sociale klausuler er relevante i “Skridt-for-skridt“.