Transport – Busser, lastbiler og renovationsvogne

Miljøkrav

Miljø- og energikriterier – basis

Indkøb eller leasing af busser og lastbiler

Genstand

Køb eller leasing af busser eller lastbiler med lave emissioner.

Det er obligatorisk for stat, regioner, kommuner og visse private virksomheder at inddrage hensyn til miljøbelastning og energiforbrug, når der indkøbes køretøjer til vejtransport. I kan bruge Trafikstyrelsens anbefalinger som værktøj til at overholde Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøbevidste indkøb af køretøjer til vejtransport.

Tekniske specifikationer

Trafikstyrelsens anbefalinger:

Trafikstyrelsens anbefalinger omhandler busser og lastbilers brændstofforbrug, alternative brændstoffer, tomgang, sundhedsskadelige udstødningsgasser, støj, dæk og sikkerhed.

Læs mere på Trafikstyrelsen.dk

Levering af bustjenester til kollektiv trafik

Genstand

Køb eller leasing af busser eller lastbiler med lave emissioner.

Det er obligatorisk for stat, regioner, kommuner og visse private virksomheder at inddrage hensyn til miljøbelastning og energiforbrug, når der indkøbes køretøjer til vejtransport. I kan bruge Trafikstyrelsens anbefalinger som værktøj til at overholde Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøbevidste indkøb af køretøjer til vejtransport.Læs mere i højre side om Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøbevidste indkøb af køretøjer til vejtransport

Tekniske specifikationer

Trafikstyrelsens anbefalinger:

Trafikstyrelsens anbefalinger omhandler busser og lastbilers brændstofforbrug, alternative brændstoffer, tomgang, sundhedsskadelige udstødningsgasser, støj, dæk og sikkerhed.

Læs mere på Trafikstyrelsens hjemmeside

Kontraktklausuler

Kriterium:

Uddannelse af førere: Alle chauffører, som er involveret i leveringen af tjenesten, skal i løbet af kontraktens løbetid modtage undervisning i miljøbevidst kørsel fra en anerkendt institution for at øge brændstofeffektiviteten.

Kriterium:

Bortskaffelse af smøremidler og dæk: Kontrahenten har etableret mulighed for gennem hele kontraktens løbetid at indsamle og bortskaffe brugte smøremidler og dæk, således at miljøpåvirkningen minimeres, og det sikres, at disse affaldsfraktioner håndteres korrekt.

Indkøb eller leasing af renovationsvogne

Genstand

Køb eller leasing af renovationsvogne med lave emissioner.

Tekniske specifikationer

Udstødningsgasemissioner: Køretøjets motorer skal være certificeret som opfyldende EEV-standarden for emissioner.

Kriterium:

Støjniveauet for de køretøjer, der skal anvendes til at levere tjenesten, skal være mindre end 102 dB (A) målt i henhold til direktiv 2000/14/EF.

Tildelingskriterier

Der vil blive tildelt yderligere point for:

Kriterium:

Brug af alternative brændstoffer: Andelen af køretøjer, der kan drives af alternative teknologier (f.eks. elektriske systemer, brint- eller hybridsystemer).

Kriterium:

Udstødningsgasemissioner: Køretøjet er certificeret som opfyldende EURO 6-standarden for emissioner (hvor det er relevant).

Indkøb af renovationstjenester

Genstand

Kontrakt vedrørende miljøvenlig levering af renovationstjenester.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Udstødningsgasemissioner: Alle køretøjer, der anvendes til at levere tjenesten, skal være udstyret med motorer, der opfylder EURO 6-standarden. Hvis køretøjerne ikke er certificerede under EURO 6-standarden, men gennem teknisk efterbehandling har opnået samme standard, skal det dokumenteres i buddet.

Kriterium:

Støj: Støjniveauet for de køretøjer, der skal anvendes til at levere tjenesten, skal være mindre end 102 dB (A) målt i henhold til direktiv 2000/14/EF.

Tildelingskriterier:

Der vil blive tildelt ekstra point for:

Kriterium:

Udstødningsgasemissioner: Andelen af køretøjer, der skal anvendes til at levere tjenesten, og som opfylder strengere EURO-standarder (EURO 5, EEV og EURO 6, hvor relevant).

Kriterium:

Brug af alternative brændstoffer: Andelen af køretøjer, der kan drives af alternative brændstoftyper eller -systemer (f.eks. biobrændstoffer, elektriske systemer, brint- eller hybridsystemer).

Kontraktklausuler

Kriterium:

Nye køretøjer: Alle køretøjer, der er indkøbt umiddelbart efter tildelingen af kontrakten, og som anvendes til at levere tjenesten i kontraktens løbetid, skal opfylde EURO 6-standarden (hvor det er relevant) og være udstyret med dæktryksovervågningssystem (TPMS). Køretøjernes udstødningsrør må ikke være placeret i samme side som passagerdøren.

Kriterium:

Oplysninger om brændstofforbrug: Kontrahenten skal fremsende oplysninger til myndigheden om, hvor meget brændstof der er brugt i løbet af en bestemt periode i forbindelse med leveringen af tjenesten (benzin, dieselolie, biobrændstoffer, CNG, elektricitet…). Kontrahenten skal også gennemføre og rapportere om foranstaltninger til forbedring af dette brændstofforbrug over tid.

Kriterium:

Uddannelse af førere: Alle chauffører, som er involveret i leveringen af tjenesten, skal i løbet af kontraktens løbetid modtage undervisning i miljøbevidst kørsel fra en anerkendt institution for at øge brændstofeffektiviteten.

Kriterium:

Bortskaffelse af smøremidler og dæk: Kontrahenten har etableret mulighed for gennem hele kontraktens løbetid at indsamle og bortskaffe brugte smøremidler og dæk, således at miljøpåvirkningen minimeres, og det sikres, at disse affaldsfraktioner håndteres korrekt.

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til arbejdstagerrettigheder

Eksempel på uddybning af krav til arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket blandt andet indebærer:

At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.

 • At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.”

 Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, herunder forbuddet mod børnearbejde og tvangsarbejde, som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN´s Global Compact.”

Arbejdsklausul

Eksempel på en arbejdsklausul i kontrakten:

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. 

Krav til miljø

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af kontrakten omfattede ydelser på god vis søger

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN’s Global Compact.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Arbejdsklausuler

Det er ikke relevant at stille arbejdsklausuler når det drejer sig om varekøb. Læs mere om, hvornår arbejdsklausuler er relevante i “Skridt-for-skridt“.

Sociale klausuler

Sociale Klausuler

Det er ikke relevant at stille sociale klausuler når det drejer sig om varekøb. Læs mere om, hvornår sociale klausuler er relevante i “Skridt-for-skridt“.