Vej og park – Vejanlæg

Miljøkrav

Miljø- og energikriterier – basis

Genstand:

Bygning af nye ressourceeffektive veje, hvor der i designet tages hensyn til bredere miljømæssige påvirkninger, herunder støj, dræning og køretøjernes brændstofforbrug under anvendelsen eller vedligeholdelsesarbejder eller større rehabilitering af eksisterende veje på ressourceeffektiv vis, hvor der tages hensyn til bredere miljømæssige påvirkninger, herunder støj, dræning og køretøjernes brændstofforbrug under anvendelsen.

Kriterium:

Designteamet eller DB-tilbudsgiveren (design og opførelse) eller DBO-tilbudsgiveren (design, opførelse og drift) skal bruge bedste praksis og teknikker til at lægge bituminøse blandinger for at sænke asfaltens produktions- og anvendelsestemperatur.

Maksimumtemperaturen for at lægge de bituminøse blandinger af overflade- og bindelag må ikke overstige 140° C. Kun i tilfælde af højere viskositet er det tilladt at anvende særlige bituminøse blandinger med en læggetemperatur på op til over 140° C, men lavere end 155° C.

Kriterium:

Det affald, der genereres under opgravning, dog ikke bygge- og nedrivningsaffald, skal registreres.

Der skal udarbejdes en plan for opgravet materiale og jordbearbejdning med ordninger for særskilt indsamling af:

 • opgravet materiale fra opgravningsaktiviteter (f.eks. fra byggemodning og nivellering, fundament, udgravning af bund og grøfter), typisk jord og sten, herunder underjord
 • det øverste jordlag.

Lukket kredsløb af genanvendelse på arbejdsstedet for både opgravet materiale og det øverste jordlag bør maksimeres i forhold til resultaterne af CO2-aftrykket eller vurderingen af livscyklusvurderingens præstation (se kriterium B14). Særskilt indsamling af opgravet materiale med henblik på genbrug, genanvendelse og genvinding skal ske i henhold til affaldshierarkiet i direktiv 2008/98/EF.

Kriterium:

Med mindre der specifikt stilles krav om kloaktilslutninger i lokale forskrifter eller under særlige omstændigheder, skal vejdræningssystemer ikke tilsluttes hovedkloakledningen.

Dræningssystemet skal indeholde dræningskomponenter, der hjælper med at fjerne sediment og faste partikler fra regnvand.

Kriterium:

Når det kræves af lovgivningen, eller når det er af særlig betydning for det specifikke arbejdssted.

Dræningssystemet skal designes, så det kan:

 • tilbageholde regnvand fra et dimensionsgivende nedbørsforløb med en returperiode (frekvens) på 1 i X år og en varighed på Y minutter på tværs af et defineret drænet område
 • begrænse den maksimale afstrømning fra dræningssystemet, så den ikke overstiger afstrømningen fra en tilsvarende bar mark eller en anden specifik værdi, der klart er defineret af den ordregivende myndighed i udbudsbekendtgørelsen.

Kriterium:

Dette kriterium gælder, når der findes passende jord til tilplantning, som kan omfatte plantning i enhver blødt konstrueret dræningsinfrastruktur som f.eks. regnvandsbassiner, damme eller kunstige vådområder.

En plan for integration og genopretning af miljøet skal indgå som en del af vejens design og skal indeholde følgende oplysninger:

 • Et kort over stedet med angivelse af type, placering og mængder/tæthed af alle plantearter (kun ikke-invasive og hjemmehørende plantearter skal indgå)
 • En beskrivelse over den anvendte procedure til udvælgelse af plantearter og en kort begrundelse for, hvorfor disse arter er passende for de særlige miljøforhold på stedet
 • Krav til plantebedet anvendt(e) jord/kompost/vækstmedier og deres dybde, anvendelse af startgødning, brug af barkflis, såning af græsfrø
 • Planlagte foranstaltninger for at undgå jorderosion, både før og efter etableringen af bevoksningsdække
 • Forventede vedligeholdelseskrav i vegetationen. Herunder kunstvanding, græsslåning, beskæring eller udskiftning af planter
 • Planen skal udarbejde i overensstemmelse med retningslinjerne for bedste praksis som de, der er beskrevet i rapporten COST 341 eller anden tilsvarende litteratur.

Kriterium:

Når dette kræves i byggetilladelsen eller den lokale/nationale lovgivning, eller når den ordregivende myndighed specifikt anmoder om det.

Designteamet eller DB-tilbudsgiveren (design og opførelse) eller DBO-tilbudsgiveren (design, opførelse og drift) skal give oplysninger om, hvordan midlertidige støjbarrierer (eller permanente, hvis de indgår i det endelige design) skal opføres for at reducere støjniveauet i det afgrænsede modtagerområde til under X dB (A) som gennemsnitlige LdEN- og Y dB (A) som gennemsnitlige Lnight-værdier som defineret i bilag I i direktivet om ekstern støj (2002/49/EF).

Kriterium:

Når lokal eller national lovgivning kræver det, eller når det prioriteres, at denne vej er støjsvag.

Designteamet eller DB-tilbudsgiveren (design og opførelse) eller DBO-tilbudsgiveren (design, opførelse og drift) skal erklære, at den foreslåede støjsvage belægning overholder følgende støjemissionsniveauer for ’tæt nærhed’ (CPX) ifølge ISO/DIS 11819-2 som en funktion af den maksimale tilladte hastighed på vejsektionen.

 • 90 DB(A) ved 50 km/t og/eller
 • 95 dB(A) ved 70 km/t og/eller
 • 98 dB(A) ved 90 km/t.

Testdata, der anvendes til at støtte designet, og eventuelle forudsætninger skal redegøre for anvendelsen af CPX-testkøretøjer og/eller anhængere med radialdæk med stålforstærkning med dimensionskoden P225/60 R16 som defineret i ASTM F2493-14 med minimum 5 mm slidbane.

Testdata skal korrigeres for en lufttemperatur på 20° C. Usikkerhedsanalyse af testdata skal evalueres i henhold til vejledningen om udtryk for usikkerhed i målinger (ISO/IEC Guide 98-3:2008), og testene skal vise, at resultaterne, herunder deres usikkerhed, ikke overstiger ovennævnte værdier eller de værdier, der hævdes i designet (hvis disse er lavere) med mere end 1 dB(A).

Kriterium:

For dette kriterium henvises til EU’s GPP-kriterier for gadebelysning og trafiksignaler:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf.

Kriterium:

For dette kriterium henvises til EU’s GPP-kriterier for malinger, lakker og vejafmærkninger: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.

Kriterium:

Der skal sammen med designet af vejen fremlægges en plan for reduktion af trafikal trængsel, som skal gennemføres under bygnings- og vedligeholdelsesaktiviteter, og som skal omfatte:

 • En tidslinje med forventede bygnings- og/eller vedligeholdelsesaktiviteter for vejens levetid
 • Alternative ruter for omkørselstrafik under sådanne aktiviteter, hvor dette er nødvendigt.
 • Hvis designteamet eller DB-tilbudsgiveren (design og opførelse) medtager trængselsløsninger i anvendelsesfasen og eventuelle vedligeholdelsesaktiviteter baseret på reversible vognbaner eller nødspor, som skal bruges som vognbaner, skal de udgøre en analyse af livscyklusomkostninger, herunder eksterne brugeromkostninger som følge af trængsel.

For de veje, hvor der gennemføres intelligente trafiksystemer (ITS) til trafikstyring, skal vejen udstyres med de enheder, der er nødvendige for at støtte ITS: kameraer, trafiklys, informationstavler og variable vejskilte.

Kriterium:

Vejbelægningens nominelle minimumslevetid, undtagen overfladelaget, skal angives af den ordregivende myndighed, men bør ikke være kortere end:

 • 15 år for bindelaget med mulighed for at reducere den til mindst 10 år under særlige omstændigheder (som f.eks. et aggressivt klima – angives i udbudsbekendtgørelsen)
 • 20 år for bærelaget for fleksible/halvstive belægninger og for betonelementerne for stive belægninger
 • 40 år for bundlaget

Derudover kan den ordregivende myndighed angive en nominel minimumslevetid for overfladelaget, hvis vejbelægningens særlige omstændigheder gør det muligt at fastsætte en grænseværdi.

Kriterium:

Plan for vedligeholdelse og rehabilitering.

Mulighed 1

Denne mulighed gælder i tilfælde af DBO-kontrakter (design, opførelse og drift)

DBO-tilbudsgiveren skal vedlægge en plan for vedligeholdelse og rehabilitering i detailprojekteringen. For hver vejsektion kendetegnet ved særlige byggemetoder, materialer, miljøforhold, meteorologiske forhold og anvendelse skal planen for vedligeholdelse og rehabilitering som minimum:

 • indeholde rutine, forebyggende aktiviteter og rehabiliteringsaktiviteter
 • optimere cost/benefit-forholdet for vedligeholdelsesarbejde
 • erklære miljøpræstationerne for alle rutiner, forebyggende aktiviteter og rehabiliteringsaktiviteter/-strategier, som er omfattet af CO2-aftrykket (ifølge kriterium B14, hvor dette er relevant)
 • indeholde omkostninger, forventede intervaller mellem vedligeholdelsesaktiviteter, planen for reduktion af trafikal trængsel (ifølge kriterium B10) og forvaltningsplanen for nedrivningsaffald (ifølge kriterium E2) for hver aktivitet.

Mulighed 2

Denne mulighed gælder i tilfælde af særskilte design- og byggekontrakter eller DB-kontrakter (design og opførelse)

Designteamet eller DB-tilbudsgiveren skal medtage en global plan for vedligeholdelse og rehabilitering i detailprojekteringen. For hver vejsektion kendetegnet ved særlige byggemetoder, materialer, miljøforhold, meteorologiske forhold og anvendelse skal planen for vedligeholdelse og rehabilitering indeholde:

 • miljøpræstationerne for rutinen, de forebyggende aktiviteter og rehabiliteringsaktiviteterne (ifølge kriterium B14 i CO2-aftrykket, hvor dette er muligt)
 • de gennemsnitlige intervaller for alle rutiner, forebyggende aktiviteter og rehabiliteringsaktiviteter (hvis dette ikke er fastsat af den ordregivende myndighed)
 • planen for reduktion af trafikal trængsel (ifølge kriterium B10) og forvaltningsplanen for nedrivningsaffald (ifølge kriterium E2) for hver aktivitet

Kriterium:

Når lokal eller national lovgivning kræver det, eller når det prioriteres, at denne vej er støjsvag.

Støjemissioner fra en støjsvag vejoverflade målt ved hjælp af CPX-metoden (Close Proximity Method) defineret i ISO/DIS 11819-2 må ikke overstige følgende grænseværdier som en funktion af vejens hastighedsbegrænsning i en femårig periode efter testen af produktionens overensstemmelse:

 • 93 dB(A) ved 50 km/t og/eller
 • 98 dB(A) ved 70 km/t og/eller
 • 101 dB(A) ved 90 km/t.

Der skal foretages en test mindst en gang hver 30. måned efter vejens åbning.

CPX-testede køretøjer og/eller anhængere skal bruge radialdæk med stålforstærkning med dimensionskoden P225/60 R16 som defineret i ASTM F2493-14 med mindst 5 mm slidbane.

Testdata skal korrigeres for en lufttemperatur på 20° C. Usikkerhedsanalyse af testdata skal evalueres i henhold til vejledningen om udtryk for usikkerhed i målinger (ISO/IEC Guide 98-3:2008), og testene skal vise, at resultaterne, herunder deres usikkerhed, ikke overstiger ovennævnte værdier eller mere ambitiøse værdier, der hævdes i designet, med mere end 1 dB(A).

Fysiske variationer i den testede vejsektion skal vise, at ingen individuelle dele af testsektionen overstiger disse generelle grænseværdier med mere end 2 dB(A).

Kriterium:

Den ordregivende myndighed kan anvende dette kriterium, hvis overfladelagenes tjæreindhold (overflade + bindelag) og bærelaget/bærelagene overstiger grænseværdierne i den nationale lovgivning.

Hvis tjæreindholdet i den asfalt, som skal geninddrives, overstiger grænseværdierne i den nationale lovgivning, skal der anvendes de bedste tilgængelige teknikker (efter hvad der anses for at være de bedste tilgængelige teknikker i de enkelte medlemsstater med henvisning til den lokale institution) til at behandle den geninddrevne asfalt, og anvendelsen af disse teknikker skal beskrives i en teknisk rapport.

Kriterium:

Mindst 70 % af vægten af det ikke-farlige affald, der fremkommer ved nedrivning, herunder opfyldning, skal klargøres til genbrug, genanvendelse og andre former for materialegenvinding, herunder:

 • Beton, geninddrevet asfaltbelægning (RAP), tilslagsmateriale fra store vejelementer
 • Materialer geninddrevet fra supplerende elementer.

Tilbagefyldning er ikke tilladt på bare marker uden for kørebanen. Tilbagefyldning i gennemtrængelige områder af kørebanen må kun foregå med opgravede materialer og jord. Genbrugte, genanvendte og genvundne materialer må kun anvendes til tilbagefyldning i områder af kørebanen, som ikke er gennemtrængelige.

Den primære byggeentreprenør eller DB-entreprenøren (design og opførelse) eller DBO-entreprenøren (design, opførelse og drift) skal foretage en revision forud for nedrivning for at fastlægge, hvad der kan genbruges, genanvendes eller genvindes. Revisionen skal omfatte:

 • Identifikation og risikovurdering af farlige affald
 • En mængdefortegnelse med en opgørelse over de forskellige vejmaterialer
 • Et procentvist skøn over genbrugs- og genanvendelsespotentialet på grundlag af forslag til ordninger for særskilt indsamling i løbet af nedrivningsfasen.

De identificerede materialer, produkter og elementer skal specificeres i en mængdefortegnelse for nedrivningen.

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til arbejdstagerrettigheder

Eksempel på uddybning af krav til arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket blandt andet indebærer:

At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.

 • At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN’s Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.”

 Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, herunder forbuddet mod børnearbejde og tvangsarbejde, som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN´s Global Compact.”

Arbejdsklausul

Eksempel på en arbejdsklausul i kontrakten:

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. 

Krav til miljø

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af kontrakten omfattede ydelser på god vis søger

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN’s Global Compact.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Arbejdsklausuler

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er under revision. Når det nye cirkulære foreligger, vil Den Ansvarlige Indkøber snarest blive opdateret.

Sociale klausuler

Krav

Sociale krav – elever

Indsættes i kontrakten/ kontraktudkastet:

 1. Leverandøren skal tilstræbe at anvende elever til opfyldelse af denne kontrakt.
 2. Ved elever forstås en arbejdstager, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at eleven opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter elevens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
 3. Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb.
 4. Leverandøren kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU, herunder med elever fra andre EU-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb.
 5. Leverandøren skal tilstræbe, at de stillinger, som besættes med elever, skal ske i relation til følgende opgaver, der er knyttet til kontraktens udførelse: [Indsæt opgaver, fx tømrerarbejde, VVS arbejde mv.].
 6. Kan leverandøren ikke på egen hånd ansætte elever opfordres leverandøren til at rette henvendelse til [erhvervsskole] og anmode om at få formidlet elever i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelse m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser, som anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb.
 7. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning give en status på, hvorvidt der er beskæftiget elever på opgaven.

Indsættes i udbudsbekendtgørelsen

Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, i relation til de opgaver som er beskrevet nedenfor, besættes med elever.

Ved elever forstås en arbejdstager, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at eleven opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter elevens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb.

Leverandøren kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU, herunder med elever fra andre EU-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb.

Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at beskæftige elever ved at overføre personer,s om ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt [Denne bestemmelse kan udelades, hvis det tillades, at praktikpladser besættes med personer, der i forvejen har en uddannelsesaftale med leverandøren.]

Tekst til kontraktvilkår

1. Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, i relation til de opgaver som er beskrevet nedenfor, besættes med elever.


2. Ved elever forstås en arbejdstager, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at eleven opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter elevens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

3. Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb.

4. Leverandøren kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU, herunder med elever fra andre EU-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb.

5. Stillinger, som besættes med elever, skal ske i relation til følgende opgaver, der er knyttet til kontraktens udførelse: [Indsæt opgaver, fx tømrerarbejde, VVS arbejde mv.].

6. Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at beskæftige elever i henhold til punkt 2 i kontrakten ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt. [Denne bestemmelse kan undlades, hvis det tillades at praktikpladser besættes med personer, der i forvejen har en uddannelsesaftale med leverandøren]

7. Kan leverandøren ikke på egen hånd ansætte elever kan leverandøren rette henvendelse til [erhvervsskole] og anmode om at få formidlet elever i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelse m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser, som anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb.

8. Hvis leverandøren kan påvise, at leverandøren ikke har kunnet indgå uddannelsesaftaler til besættelse af stillinger med elever, herunder heller ikke efter anvisning fra [erhvervsskole], bortfalder vilkåret.

9. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt [Denne bestemmelse kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at kræve dokumentation for opfyldelse eller oplyse om sanktioner]

10. Leverandøren skal give meddelelse til ordregiveren, hvis en stilling, som skal besættes med elever, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end x uger. Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at kræve dokumentation for opfyldelse eller oplyse om sanktioner.

11. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende besættelse af stillinger med elever er berettiget, kan ordregiveren forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. HVis ordregiveren fortsat finder leveradnørens handling uberettiget, kan ordregiveren meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manflende besættelse af stillinger med elever vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Tilsvarende gælder hvis leveradnøren ikke overholder pligten itl at dokumentere, at kravet om beskæftilgelse af X stillinger er opfyldt. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, er ordregiver berettiget til efter påkrav at kræve en bod på x kr. pr begyndt uge, indtil leverandøren har dokumenteret, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. [Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønkser at kræve dokumentation for opfyldelse eller oplyse omsanktioner]

Personer med nedsat arbejdsevne

Indsættes i kontrakten:

 1. Til opfyldelse af denne kontrakt skal leverandøren tilstræbe at anvende medarbejdere ansat på særlige vilkår.
 2. Ved medarbejdere på særlige vilkår forstås personer under 65 år med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.
 3. Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger på særlige vilkår med arbejdstagere fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte.
 4. Såfremt leverandøren ikke kan ansætte medarbejdere, der opfylder betingelserne for ansættelse på særlige vilkår, opfordres leverandøren til at rette henvendelse til X og anmode om at få formidlet medarbejdere til ansættelse på særlige vilkår.
 5. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning give en status på, hvorvidt der er beskæftiget medarbejdere på særlige vilkår på opgaven. [Denne bestemmelse kan udelades]

Personer med nedsat arbejdsevne

Indsættes i udbudsbekendtgørelsen

Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med medarbejdere ansat på særlige vilkår.

Ved medarbejdere på særlige vilkår forstås personer under 65 år med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.

Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger på særlige vilkår med arbejdstagere fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte.

Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at foretage ansættelser på særlige vilkår ved at overføre medarbejdere, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt. [Denne bestemmelse kan udelades, hvis det tillades, at stillingerne besættes med medarbjedere ansat på særlige vilkår, der i forvejen er ansat ved leverandøren]

Indsættes i kontrakten/ kontraktudkastet

 1. Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med medarbejdere ansat på særlige vilkår.
 2. Ved medarbejdere på særlige vilkår forstås personer under 65 år med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.
 3. Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger på særlige vilkår med arbejdstagere fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte. [Denne bestemmelse kan udelades, hvis ordregiver ikke ønsker at føre kontrol med, hvorvidt den sociale forpligtelse er opfyldt, o hvilke sanktioner der vil være for manglende overholdelse]
 4. Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at foretage ansættelser på særlige vilkår i henhold til punkt 2 ved at overføre medarbejdere, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt. [Denne bestemmelse kan udelades, hvis det tillades, at stillingerne besættes med medarbjedere ansat på særlige vilkår, der i forvejen er ansat ved leverandøren]

Kontanthjælpsmodtagere

Indsættes i kontrakten/ kontraktudkastet

 1. Til opfyldelse af denne kontrakt skal leverandøren tilstræbe, at mindst x stillinger besættes med medarbejdere fra særlige grupper.
 2. Ved medarbejdere fra særlige grupper forstås arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, og som:
  – kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår,
  – har begrænsninger i arbejdsevnen eller
  har været ude for ændringer i sine forhold, fx i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, som bevirker, at vedkommende ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse.
 3. Leverandøren kan vælge at besætte stillinger med medarbejdere fra særlige grupper med arbejdstagere fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe i henhold til punkt 2.
 4. Såfremt leverandøren ikke kan ansætte medarbejdere fra særlige grupper, opfordres leverandøren til at rette henvendelse til X og anmode om at få formidlet medarbejdere fra særlige grupper.
 5. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning give en status på, hvorvidt der er beskæftiget medarbejdere på særlige vilkår på opgaven. [Denne bestemmelse kan udelades]

Kontanthjælpsmodtagere

Indsættes i udbudsbekendtgørelsen

 1. Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med medarbejdere fra særlige grupper.
 2. Ved medarbejdere fra særlige grupper forstås arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, og som:
 • kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår,
 • har begrænsninger i arbejdsevnen eller
 • har været ude for ændringer i sine forhold, fx i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, som bevirker, at vedkommende ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse.

Leverandøren kan vælge at besætte stillinger med medarbejdere fra særlige grupper med arbejdstagere fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte.

Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at foretage ansættelser af medarbejdere fra særlige grupper ved at overføre medarbejdere, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt. [Kan undlades, hvis det tillades, at stillingerne besættes med medarbejdere fra særlige grupper, der i forvejen er ansat ved leverandøren]

Indsættes i kontrakten/ kontraktudkastet

 1. Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med medarbejdere fra særlige grupper.
 2. Ved medarbejdere fra særlige grupper forstås arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, og som:
  – kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår
  – har begrænsninger i arbejdsevnen eller
  – har været ude for ændringer i sine forhold, fx i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, som bevirker, at vedkommende ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse.
 3. Leverandøren kan vælge at besætte stillinger med medarbejdere fra særlige grupper med arbejdstagere fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte.
 4. Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at foretage ansættelser af medarbejdere fra særlige grupper i henhold til punkt 2 ved at overføre medarbejdere, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt. Kan undlades, hvis det tillades, at stillingerne besættes med medarbejdere fra særlige grupper, der i forvejen er ansat ved leverandøren.
 5. Såfremt leverandøren ikke på egen hånd kan ansætte medarbejdere fra særlige grupper, skal leverandøren rette henvendelse til X og anmode om at få formidlet sådanne medarbejdere.
 6. Hvis leverandøren kan påvise, at leverandøren ikke har kunnet besætte stillinger med medarbejdere fra særlige grupper, og ikke kan få formidlet medarbejdere fra særlige grupper fra X, bortfalder kravet.
 7. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning dokumentere, at kravet om ansættelse af medarbejdere fra særlige grupper er opfyldt. Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at føre kontrol med, hvorvidt den sociale forpligtelse er opfyldt, og hvilke sanktioner der vil være for manglede overholdelse.]
 8. Leverandøren skal give meddelelse til ordregiveren, hvis en stilling, som skal besættes fra den særlige gruppe, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end x uger. Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at føre kontrol med, hvorvidt den sociale forpligtelse er opfyldt, og hvilke sanktioner der vil være for manglede overholdelse.]
 9. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende ansættelse af medarbejdere fra særlige grupper er berettiget, kan ordregiveren forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis ordregiveren fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan ordregiveren meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende ansættelse af sådanne medarbejdere vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Tilsvarende gælder, hvis leverandøren ikke overholder pligten til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, er ordregiver berettiget til efter påkrav at kræve en bod på x kr. pr. påbegyndt uge, indtil leverandøren har dokumenteret, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at føre kontrol med, hvorvidt den sociale forpligtelse er opfyldt, og hvilke sanktioner der vil være for manglede overholdelse.]

Ledige


Indsættes i kontrakten/ kontraktudkastet

 1. Til opfyldelse af denne kontrakt skal leverandøren tilstræbe at besætte stillinger med arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år.
 2. Såfremt leverandøren ikke kan ansætte arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, opfordres leverandøren til at rette henvendelse til X og anmode om at få formidlet arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år.
 3. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning give en status på, hvorvidt der er beskæftiget arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, på opgaven. [Denne bestemmelse kan undlades]

Ledige

Indsættes i udbudsbekendtgørelsen

Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år.

Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at ansætte arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år ved at overføre medarbejdere, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt [Bestemmelsen kan undlades, hvis det tillades, at stillingerne besættes med medarbejdere, der i forvejen er ansat ved leverandøren.]

Indsættes i kontrakten/ kontraktudkastet

 1. Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år.
 2. Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at ansætte arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år i henhold til punkt 1 ved at overføre medarbejdere, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt. kan undlades, hvis det tillades, at stillingerne besættes med medarbejdere, der i forvejen er ansat ved leverandøren.
 3. Såfremt leverandøren ikke kan ansætte arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, skal leverandøren rette henvendelse til X og anmode om at få formidlet sådanne arbejdstagere.
 4. Hvis leverandøren kan påvise, at leverandøren ikke på egen hånd har kunnet besætte stillinger med arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, og ikke kan få formidlet arbejdstagere fra X, bortfalder kravet.
 5. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning dokumentere, at kravet om ansættelse af arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, er opfyldt. [Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at føre kontrol med, hvorvidt den sociale forpligtelse er opfyldt, og hvilke sanktioner der vil være for manglede overholdelse.]
 6. Leverandøren skal give meddelelse til ordregiveren, hvis en stilling, som skal besættes med en arbejdstager, der har været ledig i mere end x måneder i de sidste y år, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end x uger. [Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at føre kontrol med, hvorvidt den sociale forpligtelse er opfyldt, og hvilke sanktioner der vil være for manglede overholdelse.]
 7. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende ansættelse af arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, er berettiget, kan ordregiveren forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis ordregiveren fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan ordregiveren meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende ansættelse af sådanne arbejdstagere vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Tilsvarende gælder, hvis leverandøren ikke overholder pligten til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, er ordregiver berettiget til efter påkrav at kræve en bod på x kr. pr. påbegyndt uge, indtil leverandøren har dokumenteret, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. [Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at føre kontrol med, hvorvidt den sociale forpligtelse er opfyldt, og hvilke sanktioner der vil være for manglede overholdelse.]