Følg op på sociale klausuler

Skriv i kontrakten, hvilke dokumentationskrav leverandøren skal overholde, og hvad du vil gøre, hvis leverandøren ikke overholder de sociale krav.

Man skelner mellem disse 2 typer af opfølgning – begge typer kan være gode at bruge.

  1. Dialogbaseret opfølgning

På hvert dialogmøde mellem ordregiver og leverandør kan du have et statuspunkt, der handler om at opfylde det sociale krav. Det kan være på faste årlige leverandørmøder eller på mere hyppige statusmøder, f.eks. byggemøder på et bygge-/anlægsprojekt.

Denne metode vil ofte være den bedste, hvis du bruger opfordringsklausuler. Men den vil ofte også være god ved de mere specifikke krav – f.eks. om at leverandøren skal have et vist antal elever ansat på opgaven – evt. sammen med dokumentationsopfølgning.

  1. Dokumentationsopfølgning

Du kan foretage kontrolbesøg der, hvor opgaven udføres – f.eks. på byggepladsen for at se, om der anvendes elever.

Tag stilling, og skriv ind i kontrakten, hvilke konsekvens det får, hvis leverandøren ikke overholder kravet. Husk, at de sociale krav typisk anses som en bi-forpligtelser i forhold til kontraktens hovedydelse. Du bør derfor tilpasse misligholdelsesbeføjelserne efter dette.

Overvej fx, om kontrakten skal ophæves og udbydes igen eller om der kun kræve en bod. Ved større byggeprojekter, hvor du har krævet, at der blev ansat elever til at udføre opgaven, kan det f.eks. være uhensigtsmæssigt at skulle ophæve hele kontrakten. I sådan et tilfælde er et nok mere proportionalt, at indarbejde bestemmelser med mulighed for at opkræve en bod. Fastsæt bodens størrelse med tanke på, at det er en bi-forpligtelse, der er overtrådt.

Eksempel på opfølgning på klausul om ansættelse af elever:

“Leverandøren skal på ordregiverens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt.

Leverandøren skal give meddelelse til ordregiveren, hvis en stilling, som skal besættes med elever, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end x uger. 

Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende besættelse af stillinger med elever er berettiget, kan ordregiveren forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis ordregiveren fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan ordregiveren meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende besættelse af stillinger med elever vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Tilsvarende gælder hvis leverandøren ikke overholder pligten til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, er ordregiver berettiget til efter påkrav at kræve en bod på x kr. pr. begyndt uge, indtil leverandøren har dokumenteret, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt.”

Her kan du se SKI’s kontraktskabelon for samfundsansvar. Du kan også læse mere om SKI’s krav til CSR.