Processuelle aspekter (arbejdsklausuler)

Udbudsreglerne sætter rammerne i forhold til hvornår ikke-økonomiske hensyn kan anvendes i indkøbsprocessen.

Arbejdsklausuler kan bruges i udelukkelsen og i driftsperioden og dermed alene i udvalgte faser af indkøbsprocessen, jf. tabellen nedenfor.

FaseKlausuler?Bemærkninger
UdelukkelseJaDer kan eksempelvis stilles krav om at leverandøren overholder arbejdsretlige regler, hvormed overtrædelse fører til udelukkelse.

Udelukkelse er obligatorisk ved særligt alvorlige straffesager, fx børnearbejde og menneskehandel.

Der gælder de almindelige regler i forhold til forfald og self- cleaning.
Egnetheds- vurdering og udvælgelseNejHensyn til arbejdstagerrettigheder indgår ikke på den udtømmende liste over faglige og tekniske kriterier.
DriftsperiodeJaDog alene under forudsætning af at der er tilknytning til kontraktens genstand (livscyklusperspektiv) og proportionalitet i forhold til kontraktens samlede værdi og mål.

Arbejdsklausuler vedrører de ansattes forhold under udførelsen af kontrakten og ikke kontraktgenstanden.

Kontrakten – produktets fremstilling, emballering eller anvendelse
– Der kan eksempelvis stilles krav om at medarbejderne har samme løn og vilkår som andre, der udfører tilsvarende arbejde på egnen.
Generelt gælder følgende:
–  Samme krav kan ikke anvendes to gange (fx både som konkurrenceparameter og som mindstekrav i kravspecifikationen).
–  Kravene skal formuleres, så de overholder de EU-retslige principper om ikke- forskelsbehandling, ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.
–  Kravene skal være angivet i udbudsbekendtgørelsen eller det øvrige udbudsmateriale.

Arbejdsklausuler vedrører de ansattes forhold under udførelsen af kontrakten og kan i udgangspunktet kun anvendes i udelukkelsen eller som et kontraktvilkår. Muligvis kan arbejdsklausuler indgå indirekte i tildelingen – fx ved at skabe konkurrence om de foranstaltninger, der træffes for at sikre nødvendigt omhu.

Hvor det er bedst at anvende arbejdsklausuler afhænger af den konkrete situation og hvad man vil opnå. Eksempelvis har det formentlig størst signalværdi at anvende arbejdsklausuler i konkurrencen, men en løbende opfølgning kræver at de er anvendt som kontraktvilkår.

Arbejdsklausuler i udelukkelsen

Der er mulighed for at udelukke virksomheder ved brug af de frivillige udelukkelsesgrunde som følger af udbudslovens § 137. Et eksempel herpå kunne være, at tilbudsgiver ville blive udelukket fra deltagelse, hvis det kunne påvises, at ansøgeren eller tilbudsgiveren havde tilsidesat gældende forpligtelser indenfor det arbejdsretlige område i henhold til EU-retten m.v. Se mere herom i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

Der er i udbudsmaterialet mulighed for at stille krav om, at tilbudsgiver og ansøgere erklærer, at evt. underleverandører ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i henhold til udbudslovens §§ 135-137, jf. § 177, stk. 5.

Typisk stilles der krav om overholdelse af ILO-konvention nr. 94.

Arbejdsklausuler som kontraktvilkår

Arbejdsklausuler skal angå levering af den tjenesteydelse eller udførelse af det bygge- og anlægsarbejde, som kontrakten handler om.

Hvis arbejdsklausuler anvendes, skal det fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne. Hvis du skriver arbejdsklausulen ind i udbudsmaterialet, skal det stå i “udkast til kontrakt” og ikke et vilkårligt sted i udbudsmaterialet. Så viser du tydeligt, at det er et vilkår, som leverandøren skal opfylde i forbindelse med kontraktens udførelse.

Arbejdsklausulen skal anvendes i overensstemmelse med EU-lovgivningen, herunder principperne om ikke-diskrimination og ligebehandling og proportionalitetsprincippet. Du må ikke stille krav om, at en leverandør skal have overenskomst. Det er i strid med ligebehandlingsprincippet.

Vær opmærksom på, at statslige myndigheder skal bruge arbejdsklausuler i alle kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, fabrikation og udførelse eller ydelse af tjenester uanset kontraktens størrelse.

En arbejdsklausul skal gå ud på, at den valgte leverandør og dennes underleverandører sikrer, at løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke er mindre gunstige end de vilkår, dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det er altså en klausul, der skal sikre, at leverandøren sikrer sine ansatte løn- og arbejdsvilkår, der er sædvanlige for det sted, hvor kontrakten skal udføres.

Arbejdsklausuler anvendes i praksis ved bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter for ydelser, der skal leveres i Danmark. Derimod anvendes arbejdsklausuler typisk ikke i forhold til kontrakter, der angår ydelser udført uden for Danmarks grænser. Medmindre det på forhånd er givet, at varen skal fremstilles i Danmark, anvendes arbejdsklausuler heller ikke ved vareindkøbskontrakter.

Når du formulerer arbejdsklausuler, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Det er især vigtigt, at anvendelsen af en arbejdsklausul sker i overensstemmelse med EU- lovgivningen, herunder de grundlæggende principper i EU-traktaterne. Herudover skal man være opmærksom på:

  • Kravet skal afledes af en ordning reguleret i lov eller anden relevant retskilde, og arbejdsklausulen skal være sagligt begrundet.
  • Kravet skal angå levering af de tjenesteydelser eller udførelse af de bygge- og anlægsopgaver, som kontrakten handler om.
  • Kravet skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsmaterialet.
  • Arbejdsklausulen må ikke diskriminere udenlandske leverandører eller arbejdstagere
  • Omfanget af arbejdsklausulen skal stå mål med den opgave, der udbydes, og vilkåret må ikke forpligte leverandøren i længere tid, end kontrakten løber.

Kravene kan være vanskelige at knytte til ydelser, opgaver eller produkter, der produceres eller leveres i udlandet.

Derudover skal det fremgå af kontrakten:

  • Hvilken dokumentation som kræves.
  • Hvilke sanktioner leverandører eller underleverandører kan blive pålagt, hvis de ikkeoverholder arbejdsklausulen eller dokumentationskravene.
  • Hvad skal der ske, hvis leverandøren ikke overholder arbejdsklausulen?
  • Hvordan afgør vi evt. uenighed om, hvorvidt kravet er opfyldt?
  • Vil vi bruge bodsbestemmelser, hvis arbejdsklausulen ikke er opfyldt?

Overvej at skrive bestemmelser ind, der giver mulighed for at kontrollere, om arbejdsklausulen er opfyldt, herunder hvornår og hvordan du vil indhente dokumentation og hvilke kompetencer og ressourcer der er nødvendige for at gennemgå og vurdere dokumentation. Hvis du kræver dokumentation, forpligter du dig nemlig også til at forholde dig til den.

Der kan være inspiration at hente i nedenstående formuleringer:

Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter.

arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.

Ordregiver kan til brug for sin vurdering af, om leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

Eller

Leverandøren er forpligtet til inden for 10 dage efter skriftlig anmodning at udlevere et udtræk pr. medarbejder fra E-indkomst, med en oversigt over leverandørens indbetalte A-skat for de pågældende medarbejdere. For personale, hvor oplysningerne indberettes til andre landes skattemyndigheder, skal tilsvarende oplysninger udleveres.

Hvis leverandøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis dette medfører et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne kan ordregiver tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese sådanne krav.

Leverandøren kan endvidere pålægges at betale en bod på xx % af kontraktsummen til udbyder, hvis arbejdsklausulen ikke overholdes.