Kortlægning og risikovurdering (sociale klausuler)

Den offentlige myndighed kan med fordel kortlægge indkøbene inden der eventuelt defineres konkrete indsatsområder eller målsætninger. Nogle områder kan være vigtigere at sætte ind på end andre. Eksempelvis kan en kommune måske finde det særligt interessant – i lyset af den demografiske udvikling og det stigende behov for SOSU’er – at indføre sociale klausuler om elevpladser eller praktisk i kontrakterne med de private hjemmeplejeleverandører.

En kortlægning kan dog være forholdsvis omfattende, hvis man skal alle potentielle enkeltindkøb igennem, hvorfor det mange gange først bliver i den konkrete situation, at der kigges nærmere på potentialerne. Det strategiske element kan derfor bare være at beslutte hvor mange ressourcer, der skal anvendes til at vurdere potentialet, herunder hvilke kriterier, der skal indgå i vurderingen – og i forlængelse heraf, hvor stort potentialet skal være før området vurderes at være oplagt til en indsats.

I vid udstrækning vil det dog være tilstrækkeligt at fokusere på indkøbskategorier, dvs. sammenlægge indkøbene i kategorier og afdække potentiellet for kategorien generelt set. Bemærk dog at sociale klausuler alene må anvendes ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Og der er også hjælpe at hente hos andre aktører, fx Cabi.

Det er endvidere oplagt at inddrage markedet. Enten få en snak med den nuværende leverandør eller en enkelt potentiel og høre, hvilke muligheder, der er. Det er også en oplagt dagsorden at arbejde sammen/vidensdele om på tværs af myndigheder, hvormed der kan spares nogle ressourcer.

Se Responsible Assets’ analyse udarbejdet for Region Hovedstaden, om erfaringerne med brug af sociale klausuler.

Se Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Cabi’s online-værktøj Den Sociale Beregner, som kan udregne minimumsgevinsten ved at ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Viden om sociale klausuler kan også fås via Cabi, som er en uafhængig, non- profit, selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet med egne vedtægter og egen bestyrelse. Cabi’s mission er at fremme et arbejdsmarked med plads til flere.